VODA ZA PIĆE - MIŠLjENjE STRUČNjAKA

Poslednjih godina česta tema u javnosti i medijima je voda za piće, zapravo sumnja u kvalitet vode sa česme i dilema šta piti - GRADSKU VODU ILI FLAŠIRANU VODU?

Kako je odgovorio na prisutnu dilemu: Prof. dr Vladimir Jorga, Institut za higijenu i medicinsku ekologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu

Zašto reverzna osmoza?

Ovaj proces prečišćavanja vode je trenutno najsavršeniji sistem, jer njegove netoksične membrane propuštaju samo molekule vode, zadržavajući sve organske i neorganske elemente, bakterije i viruse sadržane u vodi. Tako idelano prečišćena voda se optimalno mineralizuje, stvarajući vodu sa niskim sadržajem minerala, preporučljivu za svakodnevnu i neograničenu upotrebu. Stoga je ovakva voda savršena za sportiste i decu.

 

Protiv „česmovače" (Zapravo, ovde bi preciznije bilo: za prečišćenu vodu.)

VODA ZA PIĆE MORA DA ZADOVOLJI ODREĐENE HIGIIENSKO-ZDRAVSTVENE KRITERIJUME. Ti kriterijumi podrazumevaju mikrobiološku, fizičko-hemijsku i organoleptičku ispravnost vode. Tu su još i zahtevi vezani za radioaktivnost, pesticide, teške metale i ostale specijalne supstance. Nauka dozvoljava da 5% vodovodske vode godišnje (17 dana godišnje) bude mikrobiološki neispravno, budući da to ne ostavlja posledice po zdravlje

 

To odgovara svetskim standardima, koji se primenjuju i kod nas. Kada je reč o hemijskoj ispravnosti vode, imate pravo da pijete hemijski neispravnu vodu do 20%, praktično 72 dana u toku godine. Međutim, treba naglasiti da tzv. toksične supstance imaju tačno ograničenje kada se pređu maks­malno dozvoljene koncentracije, voda se označava kao neispravna za piće, odnosno ako se radi o toksičnim supstancama, zabranjuje se za humanu upotrebu.Naši vodovodi, a Beogradski vodovod pre svega (četiri godine sam vodio Republički centar za vode), proizvode vodu po svim standardima koji važe za Pariz, Njujork, London... Čak je beogradska voda i pitkija od vode navedenih gradova. Ona isto tako higijenski odgovara potrebama ljudi. Ali, ono što treba reći jeste da beogradska voda u procesu dezinfekcije, od proizvođača do potrošača na česmi, mora da sadrži određenu količinu preparata, u ovom slučaju hlora; to su vrednosti od 0,3 do 0,5 mg po litru vode koju permanentno unosimo. U zavisnosti od sadržaja organskih materija, može doći do specifičnih reakcija između hlomih preparata i organskih materija u vodi i stvaranja jedne grupe jedinjenja, tzv. trihalametana, koji su mutageni, odnosno karcinogeni. To je uvek prisutno u vodi većine vodovoda u svetu. (Postoje danas i oni vodovodi koji vrše ozonifikaciju vode, što je bolja varijanta od upotrebe hlora.).

 

Prednost prečišćene vode

Flaširane vode taj problem prevazilaze tehnologijom proizvodnje, obrade vode, i načinom pakovanja. Prednosti prečišćene vode u odnosu na vodovodske vode su u sledećem: ta voda se podvrgava posebnom tretmanu (bez obzira da li je reč o mineralnoj, izvorskoj ili artificijelnoj flaširanoj vodi koje podrazumevaju pročišćavanje tehnologijama dejonizacije, reverzne osmoze, destilacije i redestilacije ili kombinovanjem metoda). One mogu da budu samo pročišćene, ali i obogaćene: kiseonikom, vitaminima, mineralima ili nekim drugim supstancama. Sada su u svetu najpopularnije one koje su obogaćene aminokiselinama. Sve prečišćene vode podležu higijensko-zdravstvenim standardima. Kada je o ambalaži reč, najbolje je staklo, ali je danas popularna PET ambalaža (polietil tetraftalat), specijalna supstanca za koju istraživanja, do sada obavljena, kažu da može da drži vodu godinu dana bez ikakvih ekoloških pramena.
Kod nas ima 15 vrsta flaširanih voda različitog sastava. Inače, sve zadovoljavaju higijenske standarde, mada se povremeno javi problem loše tehnologije pakovanja, pa se može naići na izveštaje o nalazu specifičnih bakterija u toj vodi. Ono što je mana flaširanih voda jeste njihova cena.

Kada govorim o flaširanim vodama mislim na negazirane vode. Postoje i prečišćene gazirane vode, tzv. prirodno gazirane. Zakon dozvoljava da se vodama može dodati određena količina ugljendioksida. Te vode ne treba svakodnevno piti. Inače, na osnovu stepena mineralizacije, vode se dele (na osnovu toga koliki im je suvi ostatak na 180 stepeni C, kad isparavaju) na oligomineralne (ako im je suvi ostatak ispod 1 g) i mineralne vode (preko 1 g). Te mineralne se opet mogu podeliti na srednje (do 2 g) i jako mineralne (4 g), a oligomineralne se dela na one do 500 mg i do 1.000 mg. Nisko mineralne vode (oligomineralne) preporučuju se za svakodnevni unos, bez obzira na populaciju.

 

Artificijelne vode

Kod nas na tržištu imamo nekoliko takvih voda. One se dobijaju reverznom osmozom. To je proces propuštanja vode kroz sistem filtera, odnosno pročišćavanje vode fizičkim metodama. Ako uzmete sve partikule (čestice) u vodi nekog vodovoda, npr. beogradski ima oko 800-900 partikula, i ako tu vodu prečistite sistemom reverzne osmoze, ona će imati između 8-10 partikula. Praktično, dobijate vodu bez ijedne bakterije, virusa...
Sa aspekta mikrobiologije, ona je potpuno sterilna. Na taj način se voda oslobađa i određenih minerala (u zavisnosti od veličine molekula), ali se takva pročišćena voda može i obogatiti određenim mineralima, prema potrebi organizma. Ta voda može da se pravi prema određenim populacijama, a tehnologija je takva da možete, ako biste hteli, da pravite i individualno vodu, prema biohemijskom sastavu krvi i mineralnim potrebama pojedinca. Mislim da je budućnost u pročišćenim vodama, jer je to jedini način da budemo sigurni da pijemo čistu vodu.

 

Zašto "kisele vode" nisu dobre za zdravlje?

Stručnjaci ukazuju na činjenicu da su "kisele vode" opasne po zdravlje ukoliko se konzumiraju u velikim količinama. Previsoka vrednost mineralizacije kod njih negativno utiče na rad bubrega. Preporuka Svetske zdravstvene organizacije je da se flaširana visokomineralizovana voda konzumira po režimu po kom se uzimaju lekovi i nikako u neograničenim količinama.

 

 

kucni filteri za vodu preciscavanje vode hemijska priprema vode