Gvozdje i Mangan u vodi ponašaju se veoma slično.

Vode sa povećanom koncentracijom gvožđa imaju negativan uticaj na organoleptička svojstva vode, izazivaju gorko-sladunjav i opor ukus, pa je neophodno ukloniti, u toku obrade i pripreme vode za piće, jone gvožđa (posupkom deferizacije) i mangana (postupkom demanganizacije).

 

U postrojenjima za pripremu vode za piće, kao i distributivnim mrežama korozija predstavlja pojavu koja ima veliki uticaj na kvalitet materijala i vode. Korozija cevi i delova postrojenja povećava troškove i zahteva zamene određenih delova u sistemu vodosnabdevanja. Zamene su neophodne kada cevi postaju hrapave, opada pritisak u distributivnoj mreži, raste utrošak energije za vodosnabdevanje. Curenje vode takođe zahteva zamenu delova cevi. Ako se delovi cevnog materijala raspadaju i teku, kao takvi mogu doći do korisnika i ako su toksični mogu biti uzrok ozbiljnih zdravstvenih problema.

 

Za prečišćavanje Gvožđa i Mangana iz vode Hydrolux koristi najnoviju nemačku tehnologiju katalitičke izmene - KATALOX LITE. Da bi pravilno dimenzionisala opremu i izvršili maksimalnu optimizaciju rada neophodno je znati nekoliko parametara kao što su tačna koncentracija Gvožđa i Mangana odnosno kompletna hemijska analiza vode, namena, zadati protok (neophodne količine prečišćene vode..). Pored uklanjanja gvožđa i mangana, deferizatorima se veoma efikasno može ukloniti arsen i vodonik-sulfid (H2S), koji već u izuzetno maloj količini daje vodi neprijatan miris na pokvareno jaje.


Deferizacija vode - oprema za prečišćavanje