Filteri za prečišćavanje Nitrata i Nitrita - Denitrifikatori vode

Filter za Nitrate - Jonoizmenjivači

Oprema za filtraciju vode koja sadrži Nitrate lako se konfiguriše sa jonoizmenjivačkim kolonama koje imaju posebnu NITRATE SELECTIVE ION ispunu. Uređaji izgledaju slično kao omekšivači vode, razlika je u hemijskom procesu koji se odvija unutar jonoizmenjivačke kolone. Ova klasa filtera za Nitrate povremeno se regeneriše rastvorom kuhinjske soli NaCl. Ovako konfigurisani Filteri za NItrate su savršeno pouzdani i bezbedni, poseduju digitalnu kontrolu i sve se obavlja automatski. Najčešće se koriste kao sistem za prečišćavanje vode većeg kapaciteta (za celu kuću ili za napajanje vodom preko 1000 lit/h).

Filter za Nitrate - Reverzna Osmoza

Reverzna Osmoza lako uklanja Nitrate iz vode. U našem regionu reverzna Osmoza se najčešće koristi za kućno prečišćavanje vode od Nitrata u kapacitetima do 10 litara na sat, jer je ovo najpouzdanija i ekonomski najisplatljivija opcija za navedene protoke.Takođe, proizvodimo industrijske osmotske blokove sa adekvatnim predtretmanom koje lako uklanjaju Nitrtni jon iz vode za potrebe proizvodnje odnosno bilo koju drugu namenu.

Prevođenje Nitrita u Nitrate - Nitriti u vodi

Za razliku od Nitrata, NITRITI su nešto zahtevniji za uklanjanje. Naime, neophodno je izvršiti doziranje oksidansa (na primer HLORISANjE VODE) koji Nitrite prevede u Nitrate, a potom se primenjuje neka od tehnologija za ukanjanje Nitrata.

 

Nitrati u vodi mogu se ukoniti na dva načina: jonoizmenjivačkim denitrifikatorima ili reverznom osmozom. Uređaji za uklanjanje Nitrata iz vode jonoizmenjivačkim smolama koriste se za veće protoke (cela kuća ili industrijska linija) dok se reverzna osmoza obično koristi za manje protoke ( kućni filter za Nitrate ili komercijalni filter do 1000 lit/h).

Denitrifikacija vode jonoizmenjivačkim smolama

Prisustvo ovog jona u podzemnim vodama ukazuje na potpunu oksidaciju jedinjenja koja sadrže azot. Izvori nitrata su mineralni depoziti (natrijum i kalijum-nitrat), zemljište, morska voda i atmosfera. Nitrati su delimično nađeni u zemljištu i odatle su rašireni u životnoj sredini od hrane do atmosfere i vode. Više koncentracije se očekuju tamo gde se koriste đubriva, pri truljenju životinjskih i biljnih ostataka, u ocednim vodama iz deponija mulja i smeća i u industrijskom otpadu. Nitrati su uvek u višim koncentracijama od nitrita. Viši nivo nitrata je nađen u podzemnoj vodi čak do 20 mg/1, ali mnogo više vrednosti su nađene u plitkim akviferima, zagađenim naseljima (otpadne vode) i/ili usled ekcesne upotrebe đubriva. U površinskim vodama, iskorišćenje nitrata kao đubriva od strane biljaka nastoji da smanji značajno koncentraciju nitrata, ostavljajući problem podzemne vode.

Nitritni jon rasprostranjen je u podzemnim vodama, najčešće u neznatnim količinama. Povišeni sadržaj ovog jona može se javiti pri procesu stvaranja amonijačnih jedinjenja i organskih materija, a i pri redukciji nitrata u nitrite. Oksidacija amonijačnih jedinjenja često je izazvana delatnošću nitrifikujućih bakterija. Nitriti nisu nađeni u značajnoj količini u površinskim vodama zbog oksidacije do nitrata. Kada se nitriti nađu u vodi u značajnoj količini, to je znak zagađenja otpadnih voda bakterijama i oličenje neadekvatne dezinfekcije. Mogu se naći u otpadnim vodama i otpadnim vodama deponija, poljoprivrednih površina i atmosferske kanalizacije gradova

Detaljnije

Prema smernicama EU granična vrednost za nitrate iznosi 50 mg/L (Directive 98/83/EC). Granična vrednost za nitrate po našem Pravilniku za pijaću vodu iznosi 50 mg/L (Sl. list SRJ 42/98).

Prema smernicama EU granična vrednost za nitrite iznosi 0,1 mg/L, uz napomenu da se granica za nitrite može povećati na 0,5 mg/L kada se obavlja hlorisanje i za uslove kada je zbir [NO3-]/50 + [NO2-]/3 manji ili jednak sa 1 (Directive 98/83/EC). Granična vrednost za nitrite po našem Pravilniku za pijaću vodu iznosi 0,03 mg/L (Sl. list SRJ 42/98).

Detaljnije

Određivanje azota u vodi koji se pojavljuje u obliku amonijaka, nitrata ili nitrita, ima veliki higijenski značaj, jer se ova jedinjenja stvaraju raspadanjem organskih materija (proteina, uree i dr.) pod uticajem hemijskih reakcija ili pod dejstvom bakterija. Nitrati su soli azotne kiseline i predstavljaju krajnji produkt oksidacije azotnih jedinjenja. Njihovo prisustvo u većim količinama može da izazove kod beba methemoglobinemiju. Makslimalna dozvoljena koncentracija (MDK) za nitrate, izražena preko azota je 10 mg/L vode. Nitriti se prirodno pojavljuju kao deo azotnog ciklusa. Nitritni jon je vrlo nepostojan i u aerobnoj zoni pod uticajem kiseonika oksidiše do nitrata, a uz pomoć bakterija Nitrobacter. Koriste se u industriji kao aditivi hrani, posebno u mesu i siru. Koriste se kao đubrivo i oksidacioni agens u hemijskoj industriji. Nitriti u vodi mogu takođe da budu dokaz svežeg fekalnog zagađenja. Maksimalna dozvoljena koncentracija (MDK) za nitrite izražena preko azota je 0.005 mg/L vode.

Detaljnije

Kategorije