Demineralizacija vode - Demineralizatori vode

hemijska priprema vode

 

Hemijska priprema vode

Tehnologije poput omekšavanja vode, reverzne osmoze, demineralizacije vode, filtracije vode, doziranja antiskalanta i tretmana vode polifosfatima, demanganizacije i deferizacije kao i sterilizacije vode hlorisanjem, odnosno niz drugih tehnologija za tretman vode objedinjujemo zajedničkim nazivom hemijska priprema vode.

 

Često se za tretman voda konfigurišu HPV linije koje su namenski dizajnirane za otklanjanje kompleksnih zagađenja i kondicioniranje vode u skladu sa zahtevom.

 

Prilikom odabira adekvatne tehnologije odnosno optimalnog modela za hemijsku pripremu vode na vašoj lokaciji u obzir treba uzeti više parametara poput željenog kapaciteta, kvaliteta ulazne vode i same tretirane vode. Naši stručnjaci će vam pomoći u određivanju parametara i odabiru odgovarajućeg sistema za tretman vode.

HPV u industriji

Voda, korišćeni fluid u termoenergetskim postrojenjima za prenos toplote (zagrevanje ili hlađenje) nezamenjiva je zbog dobrog toplotnog kapaciteta, dostupnosti i niske tržišne cene.

Voda koja se koristi u termoenergetskim postrojenjima mora da bude prethodno podvrgnuta hemijskoj pripremi vode, kako bi se odstranile štetne primese koje negativno utiču na rad ovih postrojenja.

Primese koje treba ukloniti smanjuju efikasnost termoenergetskih postrojenja u smislu efikasnog prenosa toplote, usled taloženja kamenca i stvaranja mulja. Usled prisustva štetnih primesa ubrzava se i korozija ovih postrojenja, smanjuje radna pouzdanost i radni vek postrojenja.

Omekšavanje vode - Princip rada

Reverzna osmoza je danas svakako jedna od najzastupljenijih metoda za tretman vode. Reverzna osmoza retko "radi" sama, najčešće je samo jedan u nizu "koraka" za kvalitetnu kemijsku pripremu vode kojom dobijamo ultračistu vodu za najzahtevnije industrijske odnosno komercijalne procese.

Kod izbora opreme za hemijsku pripremu vode, odnosno bilo koji vid tretmana vode, neophodno je da se dobro konfiguriše ceo sistem, odnosno da se u obzir uzmu svi parametri neophodni za pravilno funkcionisanje. Najbitnije parametri suulazni kvalitet vode, namena tretirane vode, željeni kapacitet (količinaprečišćana vode u sekundi, na sat, dnevno), dovodna odnosno odvodna instalacija (prečnik cevi isl.), pritisak vode u instalacijama itd. Kontaktirajte profesionalce - Hydrolux Project Team.

Reverzna Osmoza

Tretman vode poznat pod terminom demineralizacija vode podrazumeva potpuno uklanjanje elektrolita iz vode. Postoji nekoliko načina za demineralizaciju vode, najčešće se koristi reverzna osmoza sa kolonom za poliranje vode odnosno anjonska, katjonska i mešana jonoizmenjivačka kolona.

Kada se pristupa konfiguraciji sistema za tretman vode, neophodno je sagledati parametre poput kvaliteta napojne vode, tehničkih parametara na lokaciji (temperatura, pritisak vode, pH, pozicija za ugradnju, postojeća instalacija..) kao i namena vode odnosno željeni kapacitet opreme. Hydrolux Project Team u okviru standardne ponude izlazi na teren i sakuplja neophodne informacije tadi optimizacije ponude.

Demineralizacija vode

Kategorije