Tretman vode za profesionalne aplikacije podrazumeva nekoliko različitih metoda pripreme vode - omekšavanje vode, demineralizacija vode reverznom osmozom ili jonska izmena, tretman vode polifosfatima, poliranje vode - Mix Bead, mehanička filtracija vode, dozirna tehnika (doziranje hemikalija ili hlorisanje vode) itd. Najčešće je u pitanju kombinacija nekoliko navedenih tehnologija za dobijanje prečišćene vode zadatih parametara i dovoljnog kapaciteta za specifične potrebe klijenta na zadatoj lokaciji.

TRETMAN VODE

U saradnji sa nekoliko inostranih i domaćih kompanija, bavimo se razvojem, projektovanjem, proizvodnjom, montažom i održavanjem sistema za vodoprivredu ( OneStpoShop ). Primenom najsavremenije tehnologije iz ove oblasti izrađujemo sisteme i postrojenja za pripremu voda za piće, tehničkih i tehnoloških voda različitih kapaciteta i stepena prečišćavanja. Sektor tretmana voda je u potpunosti opremljen da odgovori na sve zahteve investitora, implementirajući najsavremenija tehnička odnosno tehnološka dostignuća. U oblasti tretmana industrijskih i komunalnih voda pružamo sledeće vrste usluga:

Analiza postojećeg stanja na terenu, Izrada studija izvodljivosti, Izrada kompletne projektno tehničke dokumentacije, Proizvodnja i nabavka opreme, Montaža i implementacija, Puštanje u rad, Servis i održavanje.


Priprema vode za kotlove - daljinsko grejanje


Voda, korišćeni fluid u termoenergetskim postrojenjima za prenos toplote (zagrevanje ili hlađenje) nezamenjiva je zbog dobrog toplotnog kapaciteta, dostupnosti i niske tržišne cene. Voda koja se koristi u termoenergetskim postrojenjima mora da bude prethodno podvrgnuta hemijskoj pripremi, kako bi se odstranile štetne primese koje negativno utiču na rad ovih postrojenja. Primese koje treba ukloniti smanjuju efikasnost termoenergetskih postrojenja u smislu efikasnog prenosa toplote, usled taloženja kamenca i stvaranja mulja. Usled prisustva štetnih primesa ubrzava se i korozija ovih postrojenja, smanjuje radna pouzdanost i radni vek postrojenja.
Usled neadekvatne pripreme vode u termoenergetskim postrojenjima nastaje čvrsti talog „kamenac“. Kamenac nastaje složenim fizičko-hemijskim procesom, koji se sastoji u izdvajanju (kristalizaciji) rastvorenih soli iz rastvora u čvrstoj fazi. Taloženjem karbonati kalcijuma i magnezijuma povlače za sobom rastvorene soli, tako da se u sastavu kamenca mogu naći i natrijum-hlorid (NaCl), natrijum-nitrat (NaNO3), kalijum-nitrat (KNO3) i kalijum-sulfat (K2SO4). Sadržaj hlorida u kamencu je relativno mali, jer na povišenim temperaturama hloridi disosuju.


TRETMAN VODE - Kotlovska voda - Kamenac, Gasovi (kiseonik), Mulj

 Sastav kamenca zavisi od hemijskog sastava vode, kao i od fizičko-hemijskih procesa koji se odvijaju u vodi. Prisustvo kotlovskog kamenca štetno je i nepoželjno.

Kotlovski kamenac izaziva:
– smanjenje prelaza toplote (što ima za posledicu povećanje potrošnje goriva, povišenje temperature kotlovskog čelika – pregrevanje, smanjenje čvrstoće kotlovskog čelika);
– ometanje pravilnog toka vode usled smanjenja poprečnog preseka;
– koroziju;
– smanjenje pogonske bezbednosti;
– povećanje troškova održavanja;
– smanjenje stepena korisnosti i veka trajanja kotlovskog postrojenja.

Od rastvorenih gasova u vodi koroziono deluju kiseonik, ugljen-dioksid i sumpor-vodonik. Rastvoreni kiseonik u vodi predstavlja najveću opasnost s obzirom na to da koroziono deluje u svim sredinama.

Veliku grupu kotlovskih taloga čini kotlovski mulj, koji nastaje koagulacijom dela primesa iz vode. Kotlovski mulj sadrži kalcijum-karbonat i mehaničke nečistoće. Stvaranje kotlovskog mulja olakšano je prisustvom koloidnih primesa. U određenim slučajevima može iz kotlovskog mulja nastati kamenac. Kotlovski mulj se odstranjuje iz kotla odmuljivanjem.


DETALjNIJEProfesionalna konfiguracija za hemijsku pripremu vode pored omekšivača vode podrazumeva doziranje antiskalanta, inhibitor kiseonika i sistem za odsoljavanje kotlovske vode.
Priprema vode za prehrambenu industriju - Industrija hrane i pića

Polazeći od važnosti vode za proces proizvodnje u prehrambenoj industriji, kao i od situacije sa vodosnabdevanjem u zemlji i opterećenjem okoline otpadnim vodama prehrambene industrije, razmatraju se osnovni aspekti ove kompleksne problematike: snabdevanje vodom prehrambene industrije; kvalitet vode za prehrambenu industriju i način pripreme vode (higijenska ispravnost vode, ostali zahtevi u pogledu kvaliteta vode, dodatna obrada vodovodske vode, priprema sirove vode);  otpadne vode prehrambene industrije (karakterizacija otpadnih voda, smanjenje količine zagađenja otpadnih voda, prečišćavanje otpadnih voda).Demineralizacija - Omekšavanje vode - Mehanička filtracija vode

Demineralizacija vode je proces uklanjanja svoh elektrolita iz vode, odnosno dobijanja ultračiste vode elektroprovodljivosti ispod 1 mikrosimensa, odnosno prečišćavanje vode do savršenstva. Demineralizovana voda se u industriji hrane i pića koristi često, npr. za "svođenje" žestokih alkoholnih pića.

Uklanjanje tvrdoće vode je najčešći, odnosno osnovni vid filtracije vode u skoro svakoj konfiguraciji za tretman vode u namenskoj industriji. Omekšivači vode uklanjanju kamenac procesom jonske izmene, prevodeći Kalcijum i Magnezijum (dva tvrda minerala) u Natrijum.

Priprema vode za prehrambenu industriju često uključuje dezinfekciju vode UV lampama, ili neki drugi vid sterilizacije.  Čista voda se takođe u ovoj grani industrije koristi i za pranje posuda i kontejnera (CIP, PASTER idt..)


AUTOPERIONICE I PVC INDUSTRIJA


PVC Industrija - pranje stakla pri vakumiranju

Svakako najčešću primenu aparati za prečišćavanje vode nalaze u industriji za proizvodnju PVC stolarije i u modernim autoperionicama. U procesu "vakumiranja" gotovih elemenata kao što su prozori odnodno vrata, pranje stakla je jako bitan segment. Ukoliko voda kojom se staklo ispira pre zatvaranja nije savršeno čista, dolazi do pojava "tačkica" koje je po zatvaranju elementa praktično nemoguće ukloniti.

Proizvođači uređaja namenjenih ovoj industriji insistiraju na kvalitetnoj pripremi vode, odnosno odbijaju da izdaju garanciju i puste sistem u rad ukoliko parametri za kvalitet vode na ulazu u opremu nisu ispoštovani.

Najčešće se za ovu namenu konfiguriše blok koji se sastoji od mehaničke predfiltracije, reverzne osmoze i kolone za poliranje vode (Mix Bead). Takođe, za istu namenu se ponegde koriste Old School rešenja za demineralizaciju vode koja se sastoje od katjonke, aanjonske i kolone za poliranje koje rade na principu jonske izmene.


Autoperionice - filtracija i omekšavanje vode

Priprema vode za autoperionice podrazumeva kompleksan sistem koji se sastoji od nekoliko komponenti i ima nekoliko različitih tačaka sa kojih se uzima voda.

Predpranje i šamponiranje se veši sa omekšanom vodom, a finalno ispiranje podrazumeva demineralizaciju vode bilo reverznom osmozom i kolonom za poliranje ili sa tri jonoizmenjivačke kolone.


FILTERI ZA PEKARE - ŠVELOVANjE


U procesu pečenja testa, za dobijanje "hrskave korice" na površini u sklopu same pekarske peći nalazi se sistem dizni koje u pojedinim trenutcima prskaju plehove i na taj način pomažu stvaranje savršene boje i teksture proizvoda. Ove dizne su, usled visokih temperatura u okruženju, izuzetno podložne zapušavanju usled visoke tvrdoće vode.


Omekšavanje vode - uklanjanje trdoće vode

Za uklanjanje tvrdoće vode, odnosno omekšavanje vode preporučujemo neki od omekšivača serije KRISTAL  koji rade u automatskom modu sa upravljačkim ventiliom tipa RX. U uređaju se nalazi filtracioni medij (jonoizmenjivačka masa) koji Kalcijum i Magnezijum karbonate prevodi u Natrijum i na taj način onemogućava formiranje kamenca. Životni vek smole je 3 do 10 godina.

Pekarske peći nisu veliki potrošači omekšane vode, tako da je moguće instaliranje relativno jeftine opreme za tretman vode, manjih kapaciteta. 


OMEKŠAVANjE VODE ZA ŠTAMPARIJE


Digitalne štamparske mašine su izuzetno skupe i osteljive na loš kvalitet vode koji koriste za rad. Iako uglavnom nisu veliki potrošači vode, odnosno ne zahtevaju opremu za tretman vode velikog kapaciteta, za razliku od većine drugih sistema koji koriste neki vid pripreme vode imaju specifične zahtve: kod ovih uređaja ne važi opcija NAJBOLjE MOGUĆE - već zahtevaju određenu tvrdoću vode za rad. (preterano dobra voda im smeta).


Hemijska priprema vode određene tvrdoće - Reverzna osmoza - Omekšivači

Jedan od načina filtracije vode za ovu klasu opreme je reverzna osmoza. Reverzna osmoza nije tehnologija koja proizvodi ultračistu demineralizovanu vode, već je od prilike savršena tehnologija za ovu namenu. RO uređaji smanjuju nivo kontaminata procentualno u zavisnosti od kvaliteta sirove vode.

Omekšavanje vode je drugi način pripreme vode za štamparije. Važno je istaći da se proizvodnja vode zahtevane tvrdoće (u većini slučajeva oko 5˘dH) može postići samo sa upravljačkim ventilima koji poseduju opciju mešanja sirove i omekšane vode za dobijanje pravog odnosa. 


Prečišćavanje vode za hotele - filtracije vode za ugostiteljstvo


Ugostiteljski objekti, bilo da je u pitanju mali restoran ili hotelski kompleks, imaju jakovisoke zahteve kada je u pitanju kvalitet vode. Voda je jedan od važnih faktora od kojih zavisi kvalitet usluge, visina troškova za održavanje i opšti utisak koji klijent stiče nakon korišćenja ugostiteljskih usluga.


Omekšavanje vode velikih kapaciteta - Filteri za vodu - Aparati za vodu

Automatski omekšivači vode, prilagođeni za pojedine kapacitete i kvalitet ulazne vode su nezamenjljivi deo sistema u ugostiteljstvu, pogotovo u velikim hotelskim kompleksima.
Istakači vode - Water Cooler program je takođe prisutan u ugostiteljskim objektima različitih namena. Aparati za hladnu i vruću vodu sa internim ili eksternim blokom filtera odavno stoje u lobijima hotela i na sličnim lokacijama.

Reverzna osmoza postaje sve prisutnija u ovoj kategoriji, dok se HACCP pravilnik polako definiše. Za sada kvalitet vode još nije striktno definisan ovim setom propisa, ali verujemo da će se to u budućnosti promeniti. 


PERIONICE VEŠA - FILTERI ZA VEŠERAJE


Profesional mašine za pranje veša, bilo da su hotelski vešeraji ili uslužne perionice veša, obično imaju dva ulaza vode - toplu i hladnu. Topla voda koja ulazi u veš mašinu ima negde oko 43˘C i značajno smanjuje troškove za električnu energiju (grejači manje rade). Hladna voda se koristi za ispiranje i po pravilu se ne omekšava da bi opran veš bio krući. Ovakav proces je neophodan da bi se izbeglo "štirkanje", odnosno upotreba bilo kakvih hemikalija prilikom finalne obrade veša.


Omekšavanje tople vode

Omekšavanje tople vode je nešto zahtevniji proces od standardnog jonoizmenjivačkog modula. Naime, da bi oprema dugo i pouzdano radila, neophodno je izabrati pravu filtersku ispunu (jonoizmenjivačka smola) kao i upravljački ventil kome povišena temperatura ne smeta.

Profesionalne perionice veša su kada je kapacitet omekšivača vode u pitanju zahtevni potrošači, odnosno troše značajne količine omekšane vode. Omekšana vode doprinosi smanjenju troškova održavanja mašina, kao i manjoj potrošnji deterdženta.

Obično se za ovakve potrebe konfigurišu duplex omekšivači vode, koji obezbeđuju neprekidan tretman vode. Najčešći model koji se u ovakvim situacijama koristi je obično Hydrolux Duplex Omekšivač Vode


WELLNES & SPA

Svakako najzahtevnija industrija kada je u pitanju priprema vode je wellnes odnosno spa delatnost. Spa centar je izuzetno veliki potrošač vode i vodene pare tako da je neophodno obezbediti i dovoljnu količinu i visok kvalitet vode za njegovo funkcionisanje.Tvrdoća vode - omekšivači vode - dezinfekcija vode

Osnovna konfiguracija za spa centar je omekšivač vode, koji uklanja kamenac i tvrdoću vode. Priprema vode za bazene, tuševe i saune je sigurno najbitniji element u izgradnji jednog ovakvog objekta.

Naravno, u zavisnosti od toga koja se voda koristi za navedene namene, ponekad je neophodno izvršiti i dezinfekciju, odnosno sterilizaciju vode. Za ovu namenu najčešće se koriste UV lampe.

Spa centar može da ima zahtevanu potrošnju i do 10 m3 vode na sat, što ga kategoriše kao potrošača industrijske klase.

Za pravilno dimenzionisanje opreme neophodan je izlazak na teren, uvid u kompletnu projektnu dokumentaciju odnosno bliska saradnja sa arhitektom ili projektantom objekta da bi se klijentu optimizovala konfiguracija dovoljnog kapaciteta, sa optimalnim eksploatacionim troškovima. 


POLjOPRIVREDA AGRIKULTURA NAVODNjAVANjE

Poljoprivreda je apsolutno zavisna od kavliteta vode koju koristi. Često se za navodnjavanje koristi bunarska voda, koja obiluje različitim kontaminatima odnosno različitim kombinacijama istih. Za zalivanje odnosno navodnjavanje borovnice neophodno je smanjiti Natrijum u vodi, smanjenje ELEKTROPROVODLJIVOSTI u vodi, smanjiti tvrdoću vode, podesiti pH vode..NAVODNjAVANjE BOROVNICE - DETALJNIJE

Nitrati, Nitriti, Organske materije, Amonijak, Arsen, Gvožđe, Mangan

Ponekad su mehaničke nečistoće poput peska ili koloida najveći problem, jer zapušavaju pumpe i ometaju navodnjavanje. Mehanička filtracija vode je osnovni - prvi korak u pripremi vode za poljoprivrednu namenu bilo koje vrste.

Navodnjavanje pojednih kultura koje su veoma osetljive na kvalitet vode može biti veliki problem. Bilo da je u pitanju manja produkcija ili veliko gazdinstvo, na osnovu ranije urađene analize vode  potrebno je konfigurisati postrojenje u skladu sa zahtevanim parametrima.

Stočarstvo i živinarske farme takođe mogu imati veliki problem sa nedovoljno kvalitetnom vodom.


Prečišćavanje vode u bazenima - Bazenski filteri

Bazenska voda je posebna kategorija filtracije vode. Obično se za tretman vode za potrebe bazena koriste konfiguracije koje uključuje mehaničku filtraciju vode, regulaciju pH, i dezinfekciju vode hlorisanjem. Ukoliko se bazeni pune vodom koja sadrži zagađenja poput Gvožđa ili Mangana, odnosno Organskih materija, neophodno je pre hlorisanja eliminisati ih iz vode zbog prevazilaženja eventualnih nuspojava prilikom dezinfekcije vode.Doziranje hlora (hlorisanje) - pH regulacija - Peščani filteri

Peščani filteri (brzi peščani filteri) su jednostavne filterske kolone sa kvarcnim peskom različitih granulacija   namenjenje uklanjanju mehaničkih nečistoća iz vode.
Uklanjanje Gvožđa se vrši u sistemu za deferizaciju vode. Mangan, ukoliko ga ima, se uklanja postupkom demanganizacije. Za uklanjanje Organskih materija u vodi koriste se jonoizmenjivači poznati kao Organic Scavenger. U zavisnosti od koncentracije navedenih zagađenja, moguće je koristiti kombinovane - koktel jonoizmenjivače EcoMix.

Regulacija pH kao i hlorisanje vode se vrši doziranjem hemikalija


TEKSTILNA INDUSTRIJA

Tekstilna industrija koristi dosta vode za potrebe proizvodnje, pranja, bojenja tekstila. U zavisnosti od kavliteta vode, moguće je značajno podići kvalitet finalnog proizvoda i smanjiti troškove proizvodnje, potrošnje hemikalkija i električne energije.Omekšavanje vode za potrebe "pranja" tekstila

Tvrda voda onemogućava kvalitetno izvođenje pojedinih procesa u tekstilnoj industriji. Jedna od završnih faza, poznata kao "pranje" se ne može kvalitetno obaviti ukoliko se koristi tvrda voda.

Automatski omekšivači vode, prilagođeni za pojedine kapacitete i kvalitet ulazne vode su nezamenjljivi deo sistema u tekstilnoj industriji.

Hydrolux je na teritoriji opštine Novi Pazar gde je koncentrisana skoro sva tekstilna industrija Srbije instalirao nekoliko konfiguracija na lokacijama najzvučnijih imena kada je ova grana industrije u pitanju. Kvalitet finalnog proizvoda je najviši mogući, što dokazuje velika kvota izvoza na tržišta Nemačke, Italije i Turske.


BOLNICE I BIOHEMIJSKE LABORATORIJE

Biohemijske laboratorije, bilo nezavisne, naučne poput onih na fakultetima ili u sklpou bolnica su sigurno najzahtevniji klijenti kada su u pitanju linije za tretman vode. ZA potrebe samih laboratorija konfiguriše se oprema za demineralizaciju vode, a bolnice često imaju i zahteve za stanice sa reverznom osmozom za potrebe dijalize isl, kao i omekšivače vode za pripremu kotlovske vode, odnosno za potrebe hlađenja odnosno grejanja kompleksa. Sterilizacija vode UV lampama je u ovoj grani industrije svakodnevna stvar.Reverzna osmoza - demineralizacija vode (DEMI VODA) - ultračista voda

Demineralizacija vode je proces uklanjanja svoh elektrolita iz vode, odnosno dobijanja ultračiste vode elektroprovodljivosti ispod 1 mikrosimensa, odnosno prečišćavanje vode do savršenstva. Demineralizovana voda se u industriji hrane i pića koristi često, npr. za "svođenje" žestokih alkoholnih pića.

Uklanjanje tvrdoće vode je najčešći, odnosno osnovni vid filtracije vode u skoro svakoj konfiguraciji za tretman vode u namenskoj industriji. Omekšivači vode uklanjanju kamenac procesom jonske izmene, prevodeći Kalcijum i Magnezijum (dva tvrda minerala) u Natrijum.

Priprema vode za često uključuje dezinfekciju vode UV lampama, ili neki drugi vid sterilizacije.  Čista voda se takođe u medicini koristi i za pranje posuda i kontejnera (CIP, PASTER idt..)

 


BRING YOUR WATER BACK TO NATURE