filteri za vodu, omeksavanje vode, reverzna osmoza

PREČIŠĆAVANjE BUNARSKE VODE | FILTRACIJA BUNARSKE VODE

preciscavanje bunarske vode,filteri bunarska voda

Filteri za prečišćavanje bunarske vode najčešće se konfigurišu na osnovu konkretnog zagađenja. Bunarska voda može imate samo pesak ili rastvorene hemikalije poput Gvozdja, Mangana, Arsena, Organskih materija, kamenca (tvrdoća vode). Takođe, bakterije u bunarskoj vodi su često prisutne, bez obzira na stanje cevi..

90% BOLESTI U ŽIVOTU - POPIJEMO! Luj Paster (Louis Pasteur) 1822-1895


Za adekvatno konfigurisanje filtera za bunarsku vodu neophodno je prvo urediti bio-hemijsku analizu vode.

Problemi sa bunarskom vodom u svakodnevnoj upotrebi

Prečišćavanje bunarske vode je jedan od najzahtevnijih vidova filtracije vode. U preko 95% slučajeva zagađenja su kompleksna, sa nekoliko uzročno-posledičnih indikacija. Za bilo kakav ozbiljan pristup filtraciji ovakve vode neophodno je uraditi kvalitetnu HEMIJSKU i MIKROBIOLOŠKU analizu uzorka. Za ovakve potrebe HYDROLUX preporučuje odlazak u specijalizovanu laboratoriju, npr. Gradski Zavod za javno zdravlje.

Bunarska voda u zavisnosti od lokacije uglavnom obiluje standardnim zagađivačima vode kao što su Organske materije, Gvožđe i Mangan, Nitrati i Nitriti, Amonijak, povišena elektroprovodljivost, visok stepen tvrdoće vode isl. Često je u bunarskoj vodi prisutan ne mali broj različitih mikroorganizama štetnih po ljudsko zdravlje.

Za prečišćavanje bunarske vode neophodno je osim standardne analize vode utvrditi prisustvo Kiseonika u vodi, koje je bitan faktor za konfigurisanje opreme. Bunari velike dubine (npr. 200m) obično nemaju Kiseonik u vodi, dok plići bunari imaju. Kako je Kiseonik jako oksidaciono sredstvo u zavisnosti od njegove koncentracije opredeljujemo se za pojedine filtracione tehnike koje zahtevaju oksidaciju u nekoj od faza rada.

arsen u vodi za piće

Za konfigurisanje filtera za prečišćavanje bunarske vode neophodno je znati i temperaturu vode, željeni protok vode odnosno namenu (tehnička ili pitka voda). Da bi se pravilno dezinfikovala bunarska voda, neophodno je prvo opredeliti se za metodu, bilo UV ZRAČENjE vode ili DEZINFEKCIJA DOZIRANjEM HLORA.  Za hlorisanje bunarske vode neophodno je prvo iz bunarske vode ukloniti Organske Materije, koje reaguju sa hlorom i prave Trihalometane - kancerogena jedinjenja. Bunarska voda je po pravilu veoma tvrda voda, odnosno jedan od obaveznih koraka za korekciju je omekšavanje vode

FILTERI ZA PESAK U VODI MUTNOĆA VODE


U velikom broju slučajeva voda sadrži mehaničke nečistoće koje je moguće lako odstraniti primenom mehaničkih filtera. Za tu namenu koriste se mehanički filteri za vodu rezolucije od 1 do 300 mikrona. Kućišta se izrađuju od plastike i nerđajućeg čelika u različitim veličinama. Hydrolux u ponudi ima nekoliko kategorija mehaničkih filtera za vodu, od malih kućišta 10" do industrijskih mehaničkih filtera kapaciteta do 32 m3/h.

MEHANIČKA NEČISTOĆA detaljnije

FILTERI ZA KAMENAC U VODI - TVRDOĆA VODE


Pored malih kućnih omekšivača za vodu i konfiguracija za omekšavanje vode srednjih kapaciteta, HYDROLUX u ponudi ima i konfiguracije za sve namene. U industriji, omekšavanje vode se najčešće koristi kao priprema vode za termo-energetska postrojenja (rashladna kula, sistemi za grejanje u objektu), priprema vode za industriju stakla, priprema vode za reverznu osmozu velikih kapaciteta, u industriji boja i lakova, u hotelima za uklanjanje tvrdoće vode.. Jonoizmenjivačka smola tokom rada vrši izmenu jona iz mineralnih soli rastvorenih u vodi (Kalcijum i Magnezijum) koje čine tvrdoću vode i stvaraju kamenac, sa jonima soli koje ne čine tvrdoću vode i ne stvaraju kamenac (Natrijum).

TVRDOĆA VODE detaljnije

BAKTERIJE U BUNARSKOJ VODI


Bakterije i virusi su najčešći izazivači oboljenja. U vodi može biti nekoliko vrsta bakterija, kao što je Ešerihija, Koliformne bakterije ili Koliformne fekalnog porekla, Aerobne bakterije itd.. Za dezinfekciju vode zagađenu biološkim elementima moguće je koristiti nekoliko različitih tehnologija. Najčešće se koristi UV zračenje (UV LAMPA) ili doziranje dezinfekcionog sredstva kao što je hlor ili hlor-dioksid. Dezinfekcija vode je najčešće samo jedan od koraka za potpuno tretiranje vode. Uklanjanje bioloških zagađenja (bakterije u vodi) najčešće ide zajedno sa hemijskom pripremom vode. Da bi se tretman vode pravilno konfigurisao neophodna je izrada precizne biološko-hemijske analize vode.

BAKTERIJE U VODU detaljnije

NITRATI I NITRITI - BUNARSKA VODA


revelika količina nitrata u vodi za piće izazva teške bolesti, a ponekad i smrt. Toksičnost nitrita se manifestuje kardiovaskularnim problemima pri visokim dozama i methemoglobinemijom, tzv. "sindromom plave dece", pri nižim dozama. Nitriti u krvi oksiduju hemoglobin u methemoglobin koji nije prenosilac kiseonika do tkiva, što se manifestuje cijanozom, a u većim koncentracijama i asfiksijom (prestanak disanja). Simptomi uključuju otežano disanje i plavetnila na koži. Nitrati i nitriti kao posledicu dugotrajnog izlaganju iznad visokim koncentracijama izazivaju diurezu i krvarenje slezine.

NITRATI I NITRITI detaljnije

UTROŠAK KMnO4 - ORGANSKE MATERIJE U BUNARSKOJ VODI


Organske materije su velika grupa jedinjenja koja se sastoje od Ugljenika-C i Vodonika-H, a mnoga sadrže i Kiseonik-O, Azot-N, Sumpor-S, Fosfor-P i druge elemente. Pojava organskih materija u bunarskoj vodi je posledica antropogenih i/ili prirodnih procesa. Vode se zagađuju ispuštanjem komunalnih i industrijskih otpadnih voda, voda iz domaćinstava i objekata za uzgoj stoke, površinskih voda koje otiču sa zemljišta gradskih površina, saobraćajnica, neuređenih deponija itd. Uklanjanje organskih materija iz vode se najčešće vrši tehnologijom joske izmene - jonoizmenjivačima poznatim kao Organic Scavenger - Skevindžeri.

ORGANSKE MATERIJE detaljnije

GVOZDjE Fe - MANGAN Mn U VODI


Vode sa povećanom koncentracijom gvožđa imaju negativan uticaj na organoleptička svojstva vode, izazivaju gorko-sladunjav i opor ukus, pa je neophodno ukloniti, u toku obrade i pripreme vode za piće, jone gvožđa (posupkom deferizacije) i mangana (postupkom demanganizacije). U postrojenjima za pripremu vode za piće, kao i distributivnim mrežama korozija predstavlja pojavu koja ima veliki uticaj na kvalitet materijala i vode. Korozija cevi i delova postrojenja povećava troškove i zahteva zamene određenih delova u sistemu vodosnabdevanja.

GVOŽĐE I MANGAN detaljnije

POVIŠENA ELEKTROPROVODLjIVOST - POVIŠEN EC BUNARSKE VODE


Elektro-provodljivost vode potiče od sadržaja rastvorenih soli. Jedinica mere električne provodljivosti je µS/cm (mikro Simens po santimetru) i predstavlja recipročnu vrednost električnog otpora u MOhm-ima (Mega Om), odnosno brojno izražava sposobnost posmatranog uzorka vode da provodi električnu struju. Ova sposobnost vode u direktnoj je vezi sa prisustvom jona u vodi, odnosno njihovom koncentracijom i temperaturom vode.

ELEKTROPROVODLjIVOST detaljnije

ARSEN U BUNARSKOJ VODI


Zbog negativnog uticaja koji arsen ima na zdravlje, maximalan dozvoljen sadržaj arsena u vodi za piće smanjuje se u većini država u svetu sa 0.05 na 0.01 mg/l. Arsen dospeva u zalihe vode za piće putem zagađenja koja prouzrokuju industrije, ali i onih koja nastaju prirodnim putem. Arsen može postojati u neorganskom i u organskom obliku, a neorganski arsen se generalno smatra toksičnijim. Arsen u bunarskoj vodi je element koji se prirodno javlja u stenama i zemljištu i koristi se u razne svrhe u industriji i poljoprivredi. Takođe je nusproizvod taljenja bakra, rudarstva i sagorevanja uglja.

ARSEN U VODI detaljnije

Treba znati da su izmenjeni UKUS, MIRIS ILI BOJA bunarske vode najčešće POSLEDICA nekog od navedenih zagađenja.


FILTERI ZA BUNARSKU VODU - KONFIGURACIJE

Bunarska voda najčešće ima nekoliko različitih zagađenja, retko je prisutan samo jedan zagađivač. Da bi filteri za bunarsku vodu obavili svoj zadatak neophodno ih je konfigurisati u skladu sa sastavom vode, odnosno sa bio hemijskom analizom vode koja se relativno brzo i jeftino može uraditi u skoro svakom gradu, u ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLjE. Cena osnovne bio hemijske analize kreće se odo 20 EUR.

Na fotografijama vidi se nekoliko različitih primera opreme koja filtrira različite bunarske vode.

GVOŽĐE BAKTERIJE MIRIS

hlorisanje vode, doziranje hlora

GVOŽĐE MANGAN KMnO4

filteri za gvožđe, filteri za mangan, u bunarskoj vodu

KAMENAC I BAKTERIJE

omeksavanje vode, hlorisanje vode

KAMENAC GVOŽĐE MANGAN

filteri za bunarsku vodu deferizacija, filteri za celu kuću

BRING YOUR WATER BACK TO NATURE