filteri za vodu, omeksavanje vode, reverzna osmoza

ORGANSKE MATERIJE ili UTROŠAK KMnO4

Organske materije su velika grupa jedinjenja koja se sastoje od Ugljenika-C i Vodonika-H, a mnoga sadrže i Kiseonik-O, Azot-N, Sumpor-S, Fosfor-P i druge elemente. Pojava organskih materija u bunarskoj vodi je posledica antropogenih i/ili prirodnih procesa. Vode se zagađuju ispuštanjem komunalnih i industrijskih otpadnih voda, voda iz domaćinstava i objekata za uzgoj stoke, površinskih voda koje otiču sa zemljišta gradskih površina, saobraćajnica, neuređenih deponija itd. Uklanjanje organskih materija iz vode se najčešće vrši tehnologijom joske izmene - jonoizmenjivačima poznatim kao Organic Scavenger - Skevindžeri.

Organske materije u vodi je najlakše otkriti kroz promenu boje vode. Kod dubokih bunara najčešće se radi o humusnim materijama, dok kod površinskih voda i plitkih bunara prisustvo organskih supstanci ukazuje na mogućnost fekalnog zagađenja vode. Za uklanjanje organskih materija iz vode proizvode se uređaji na bazi jonoizmenjivača sa ispunama za uklanjanje organskih materija (skavendžeri). Nakon zasićenja ispune, ista se regeneriše smešom kuhinjske soli i kaustične sode. Za pravilnu optimizaciju opreme neophodno je prethodno uraditi hemijsku i biološku analizu vode.

FILTERI ZA PREČIŠĆAVANjE ORGANSKIM MATERIJA

organske materije u vodi

Za adekvatno konfigurisanje filtera za prečišćavanje ORGANSKIH MATERIJA neophodno je prvo urediti bio-hemijsku analizu vode.

ZAŠTO MOJA VODA NIJE BEZBOJNA?

Potrošnja KMnO4 (KALIJUM-PERMANGANAT) pri standardizovanim uslovima predstavlja merilo sadržaja organskih materija u vodi. Voda koja sadrži organske materije utrošiće određenu količinu KMnO4 za njihovu oksidaciju. Odredjivanje ukupnih organskih materija u vodi ovom metodom se izvodi u kiseloj (H2SO4) i baznoj (NaOH) sredini. Biološka potrošnja kiseonika je količina kiseonika koja je potrebna da se izvrši biološka oksidacija prisutnih biološki razgradljivih sastojaka vode. BPK predstavlja količinu kiseonika koju potroše mikroorganizmi pri prirodnom aerobnom samoprečišćavanju u vodi.

90% BOLESTI U ŽIVOTU - POPIJEMO! Luj Paster (Louis Pasteur) 1822-1895


Prečišćavanje vode u skladu sa biohemijskom laboratorijskom analizom

Zagađivači poput Gvožđa i Mangana (deferizator vode), Nitrata i Nitrita (denitrifikator), Amonijaka, Arsena, tvrdoće vode, povišene elektroprovodljivosti ili neadekvatne pH vrednosti može se sanirati bilo da je u pritanju samo jedan ili više zagađivača. Za konfiguraciju linije za tretman vode neophodna je detaljna bio hemijska analiza vode.

Problemi sa vodom - Kategorije

FILTERI ZA BUNARSKU VODU - RAZLIČITA ZAGAĐENjA

arsen u vodi za piće

BRING YOUR WATER BACK TO NATURE