filteri za vodu, omeksavanje vode, reverzna osmoza

AMONIJAK u vodi postaje AMONIJUM JON

Pod terminom amonijak se podrazumeva i nejonizovani (NH3) i jonizovani (NH4 ) oblik. Prirodan nivo u podzemnim i površinskim vodama je ispod 0.2 mg/l. Anaerobne podzemne vode mogu da sadže do 3 mg/1. Intezivno gajenje životinja na farmama može da da znatno viši nivo amonijaka u površinskim vodama. Amonijak u vodi je indikator moguće bakterijske aktivnosti, kanalizacionog i životinjskog otpada.

Amonijum jon u podzemnim vodama može biti prisutan kao rezultat hemijskih i bioloških procesa. Biološki procesi se dešavaju u prisustvu denitrifikujućih bakterija u anaerobnim uslovima. Povećane koncentracije ovog jona izrazite su u podzemnim vodama dubokih arteskih bunara, u oblastima pojavljivanja nafte i gasa. Amonijum joni mogu biti i neorganskog porekla.

Po preporukama EU granična vrednost za amonijum-jon iznosi 0,5 mg/l NH4 (Directive 98/83/EC). Izuzetak za geogeno prekoračenje nije predviđen. U našem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće propisana je granična vrednost od 0,1 mg/1, a za vodovode do 5000 ES od 1 mg/1 (Sl. list SRJ 42/98).

FILTERI ZA PREČIŠĆAVANjE AMONIJAKA U VODI

amonijak u vodi

Za adekvatno konfigurisanje filtera za prečišćavanje amonijaka neophodno je prvo urediti bio-hemijsku analizu vode.

Amonijak je kombinacija Azota i Vodonika formule NH3. Pri normalnoj temperaturi i pritisku Amonijak je gas. Toksičan je i korozivan prema pojedinim materijalima. Ima karakterističan miris. Amonijak za komercijalnu namenu zove se "bezvodni Amonijak" kako bi se razlikovao od rastvora Amonijum hidroksida koja se zove "kućni amonijak". Amonijak se lako otapa u vodi. Atom Vodonika u molekulu Amonijaka ima jedan slobodni elektronski par, pa se Amonijak ponaša kao baza. To znači da Amonijak u vodenom rastvoru može preuzeti proton od molekula vode čime nastaje hidroksidni anion i jedan Amonijum kation (NH4+) koji ima oblik pravilnog tetraedra. Koncentracija do koje će Amonijak stvarati Amonijum jon zavisivisi od pH vrijednosti rastvora. Amonijak se nalazi u malim količinama u atmosferi, gde nastaje zbog procesa raspadanja Azotnih materija životinjskog i biljnog porekla. Amonijak i njegove soli nalaze se u malim količinama u kišnici. Amonijum soli su rasprostranjene kroz svu plodnu zemlju i u morskoj vodi. Za prečišćavanje Amonijaka iz vode Hydrolux koristi nekoliko različitih metoda. Da bi pravilno dimenzionisala opremu i izvršili maksimalnu optimizaciju rada neophodno je znati nekoliko parametara kao što su tačna koncentracija Amonijaka odnosno kompletna hemijska analiza vode, namena, zadati protok (neophodne količine prečišćene vode..

90% BOLESTI U ŽIVOTU - POPIJEMO! Luj Paster (Louis Pasteur) 1822-1895


Prečišćavanje vode u skladu sa biohemijskom laboratorijskom analizom

Zagađivači poput Gvožđa i Mangana (deferizator vode), Nitrata i Nitrita (denitrifikator), Amonijaka, Arsena, tvrdoće vode, povišene elektroprovodljivosti ili neadekvatne pH vrednosti može se sanirati bilo da je u pritanju samo jedan ili više zagađivača. Za konfiguraciju linije za tretman vode neophodna je detaljna bio hemijska analiza vode.

Problemi sa vodom - Kategorije

FILTERI ZA BUNARSKU VODU - RAZLIČITA ZAGAĐENjA

arsen u vodi za piće

BRING YOUR WATER BACK TO NATURE