filteri za vodu, omeksavanje vode, reverzna osmoza

NITRATI NO3 NITRITI NO2 U VODI

Nitritni jon (nitrati) rasprostranjen je u podzemnim vodama, najčešće u malim količinama. Povišeni sadržaj ovog jona može se javiti pri procesu stvaranja amonijačnih jedinjenja i organskih materija, a i pri redukciji nitrata u nitrite. Oksidacija amonijačnih jedinjenja često je izazvana delatnošću nitrifikujućih bakterija. Nitriti nisu nađeni u značajnoj količini u površinskim vodama zbog oksidacije do nitrata. Kada se nitriti nađu u vodi u značajnoj količini, to je znak zagađenja otpadnih voda bakterijama i oličenje neadekvatne dezinfekcije. Mogu se naći u otpadnim vodama i otpadnim vodama deponija, poljoprivrednih površina i atmosferske kanalizacije gradova.

Prevelika količina nitrata u vodi za piće izazva teške bolesti, a ponekad i smrt. Toksičnost nitrita se manifestuje kardiovaskularnim problemima pri visokim dozama i methemoglobinemijom, tzv. "sindromom plave dece", pri nižim dozama. Nitriti u krvi oksiduju hemoglobin u methemoglobin koji nije prenosilac kiseonika do tkiva, što se manifestuje cijanozom, a u većim koncentracijama i asfiksijom (prestanak disanja). Simptomi uključuju otežano disanje i plavetnila na koži. Nitrati i nitriti kao posledicu dugotrajnog izlaganju iznad visokim koncentracijama izazivaju diurezu i krvarenje slezine.

FILTERI ZA PREČIŠĆAVANjE NITRATA U VODI

nitrati i nitriti u vodi

Za adekvatno konfigurisanje filtera za prečišćavanje NITRATA i NITRITA neophodno je prvo urediti bio-hemijsku analizu vode.

FILTERI ZA NITRATE I NITRITE - DENITRIFIKACIJA VODE

Za uklanjanje nitrata HYDROLUX preporučuje uređaji na bazi specijalnih jonoizmenjivačkih masa kojima se nitratni jon konvertuje u neškodljivi hloridni jon. Nakon zasićenja denitratizator se regeneriše rastvorom kuhinjske soli NaCl. Proces regeneracije je automatski, kontrolisan digitalnim RX upravljačkim ventilom koji je prethodno isprogramiran na osnovu stanja na lokaciji. Za prečišćavanje Nitrata i Nitrita iz vode Hydrolux koristi jonoizmenjivačke kolone sa posebnom NITRATNOM ispunom. Sami uređaji za uklanjanje nitrata iz vode funkcionišu slično kao omekšivači vode sa direktnim protokom i fazama regeneracije.

90% BOLESTI U ŽIVOTU - POPIJEMO! Luj Paster (Louis Pasteur) 1822-1895


Prečišćavanje vode u skladu sa biohemijskom laboratorijskom analizom

Zagađivači poput Gvožđa i Mangana (deferizator vode), Nitrata i Nitrita (denitrifikator), Amonijaka, Arsena, tvrdoće vode, povišene elektroprovodljivosti ili neadekvatne pH vrednosti može se sanirati bilo da je u pritanju samo jedan ili više zagađivača. Za konfiguraciju linije za tretman vode neophodna je detaljna bio hemijska analiza vode.

Problemi sa vodom - Kategorije

FILTERI ZA BUNARSKU VODU - RAZLIČITA ZAGAĐENjA

arsen u vodi za piće

BRING YOUR WATER BACK TO NATURE