FILTRACIJA VODE - ORGANSKE MATERIJE - ORGANIC SCAVENGER

Otklanjanje Organskih materija jonoizmenjivačima - filtracija Azotnih jedinjenja

Oprema za tretman vode - uklanjanje organskih materija - podrazumeva uređaj po konstrukciji sličan omekšivaču vode, sa drugačijom aktivnom ispunom (jonoizmenjivačkom smolom). Opremu ove namene generalno nazivamo Organic Scavenger.

 

Scavengeri spadaju u klasu konfiguracija za hemijsku pripremu vode poznatu kao jonoizmenjivači, koji neutralnom jonskom izmenom i adsorpcijom na jako baznoj makroporoznoj jonoizmenjivačkoj masi u Cl- / OH- obliku uklanjaju iz sirove vode makromolekule anjona huminskih i fulvo kiselina, odnosno boju vode.

  

Jonoizmenjivačke smole za uklanjanje organskih materija

Slabo bazne jonozmenjivačke mase u Cl - obliku, pored efekta uklanjanja makromolekula organskih kiselina uspešno vezuju i anjone nitrata. Regeneracija jako bazne aktivne mase scavengera se redovno odvija pomoću zasićenog rastvora natrijum-hlorida (kuhinjska so) i povremeno uz dodatak lužine. Slabo bazne jonske mase denitrifikatora se regenerišu zasićenim rastvorom natrijum - hlorida.


Scavengeri se koriste kao obavezna linija u sistemu za pripremu bezbojne vode pre hlorisanja, da bi se prevazišla mogućnost nastajanja trihalometana. Prvenstveno se koriste kao deo uređaja za pripremu pijaće vode ili u energetici kao deo hemijske pripreme napojne vode za kotlove, a denitrifikatori za pripremu pijaće vode i u prehrambenoj industriji. Ovi uređaji se izrađuju u MonoStand i Duplex konfiguracijama, sa ručnim ili automatskim upravljanjem regeneracije, različitih kapaciteta.