filteri za vodu, omeksavanje vode, reverzna osmoza

Reverzna osmoza Trident

Tretman vode reverznom osmozom pomoću uređaja TRIDENT RO koji isporučuje cca 60+ litara vode na sat ( do 80 lit/h ) najčešće se koristi kao jedini, odnosno kao jedan u nizu aparata za demineralizaciju srednjih kapaciteta. Dodavanjem većeg rezervoara moguće je koristiti ovu reverznu osmozu kao centralni membranski uređaj za komercijalnu namenu. Takođe, jednostavnim prilagođavanjem konfiguracije odnosno dodavanjem mineralnog filtera dobija se savršeni prečišćivač za vodu namenjen pripremi vode za piće.

HYDROLUX TRIDENT - kompaktan mali uređaj sa predfiltracionim kolonama od 10”, koji pripremaju vodu za reverznu osmozu pomoću mehaničkih filtera rezolucije 1-20 mikrona i aktivnim karbonskim ispunama za uklanjanje hlora. TFC membrane imaju 0% toleranciju na hlor, odnosno u njegovom prisustvu prestaju da isporučuju zadati kvalitet vode.

RO TRIDENT takođe se često koristi kao kućni filter za vodu. Koncipiran da radi bez rezervoara, sa real-time filtracijom, smanjuje dimenzije neophodne za ugradnju i povećava nivo mikrobiološke bezbednosti zbog nedostatka rezervoara u kojem voda inače miruje.

U konfiguraciji sa malim omekšivačem vode ispred, odnosno kolonom za poliranje vode iza njega dobjamo savršenu radnu liniju za proizvodnju ultračiste vode za npr. laboratorijske ili slične namene.

Demineralizacija vode - Trident


OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Oznaka modela: RO TRIDENT
 • Kućišta predfiltera: 10" x 2.5"
 • Dimenzije: comming soon
 • Broj kolona - predfiltera: 3 (tri)
 • RO membrane: 3013/400 x2
 • RO PUMPA: Dijafragma 3/8"
 • Ispiranje: Automatsko
 • Nosač: plastificirani čelik
 • Digitalni kontroler: DA
 • Obavezno napajanje: 220V 50hZ
 • Integrisan manometar: DA
 • Proizvodnja čiste vode @ 25°C: 70 lit/h
 • Salt rejection: 95+%
 • Blokada ulaza: Solenoid
 • Maksimalni EC input: 2000 microS
 • Alarmi: DA
 • Senzor curenja: DA
 • Blokada curenja: DA
 • Indikatori stanja: DA
 • Rezervoar: Opciono
 • Servis: u zavisnosti od parametara
 • Težina: 10 kg
 • Boja: Bela
 • Praćenje kvaliteta vode na ulazu i izlazu

Svi komercijalni modeli

laboratorijski dejonizator vode, reverzna osmoza
komercijalna reverzna osmoza
reverzna osmoza industrijska namena
reverzna osmoza, demineralizatori vode

IZBOR PROFESIONALACA HYDROLUX TRIDENT


REVERZNA OSMOZA "Trident" - komercijalne aplikacije

Reverzna osmoza TRIDENT aplicira se u medicinske ili laboratorijske svrhe, u PVC indistriji za pranje stakla, u manjim destilerijama alkoholnih pića ili u vinarijama, u kozmetičkim pogonima za proizvodnju krema i dezodoransa ili se koristi kao filter za pripremu pijaće vode. Od slučaja do slučaja ovaj model reverzne osmoze pokazao se kao sjajno rešenje za manje zahtevane kapacitete za dobijanje pitke ili dejonizovane vode.DEJONIZATOR VODE SA DVE KOLONE ZA POST PRODUKCIJU

Konfiguracije variriaju od slučaja do slučaja (u zavisnosti od zahteva) ali uglavnom se demineralizator vode ove klase TRIDENT isporučuje u konfiguraciji: mehanički filter, automatski omekšivač vode za uklanjanje kamenca, reverzna osmoza TRIDEN, dva rezervoara za poliranje vode, konduktomer za praćenje kvalitata vode koji se nalazi u zidnom ormaru i rezervoar čiste vode sa distribucionom pumpom. Kada u konfiguraciji imamo dve kolone za poliranje - jedna radi a druga je u "stand-by" režimu (ugašena je i pokreće se po zasićenju prve kolone). Ovakvim pristupom izbegavaju se zastoji u radu zbog neophodne zamene ispune za poliranje vode.

REVERZNA OSMOZA "Trident" - REK verzija

TRIDENT COMPACT je HYDROLUX kompaktan dejonizator vode konfigurisan u visokokvalitetno modularno "rack" kućište dimenzija 500 x 600mm - visina 1100mm. Pored reverzne osmoze kapaciteta do 80 litara na sat u kućištu se nalazi integrisan digitalni konduktomer za praćenje kvaliteta vode, rezervoar kapaciteta 40 litara i dve kolone za poliranje - post produkciju - od kojih je jedna u "stand-by" režimu dok je druga aktivna. Po zasićenju aktivne kolone operater jednostavno (ventilom na front-panelu) prebacije sistem na drugu kolonu, a u međuvremenu kontaktira servis koji zasićenu kolonu zamenom ispune vraća u početno stanje. Ovako konfigurisan dejonizator nema prekide u radu zbog porasta elektroprovodljivosti vode, kompaktan je (ne zauziuma puno mesta) a jednostavnim dodavanjem točkova na sistem postaje mobilan. Na zahtev moguće je dodati nekoliko različitih nivoa automatike.


Uz pomoć visokog pritiska koji generišu ugrađene buster-pumpe i prolaska vode kroz membrane ulazni protok vode se deli na permeat (delimično demineralizovana voda) i koncentrat (voda sa koncentrisanim sadržajem minerala-soli). Permeat se transportuje prema potrošaču, a koncentrat se ispušta u kanalizaciju. Parametar koji definiše kapacitet RO uređaja je, osim protoka, odnos permeata i koncentrata (efikasnost). Najčešće je odnos 75% ulaznog protoka permeat a 25% ulaznog protoka koncentrat, ili je odnos 50-50. Ulazna voda u RO uređaj trebala bi da posebno da se tretira. U zavisnosti od kvaliteta sirove vode potrebna je mehanička filtracija (20-5µm), omekšavanje (ako je tvrdoća vode velika), uklanjanje slobodnog hlora (ako hlor postoji u ulaznoj vodi) odnosno uklanjanje gvožđa.


Laboratorijski dejonizator vode - Arhitektura

REVERZNA OSMOZA "Trident" - varijacije

Reverzna Osmoza Hydrolux Trident najčešće se koristi u procesu dejonizacije odnosno demineralizacije vode za različite profesionalne namene. Svakako ne postoji samo jedan model - sistem je moguće prilagoditi svakom korisniku dodavanjem UV sterilizatora za mikrobiološku sterilizaciju prečišćene vode, moguće je prilagoditi večićinu rezervoara pa čak i izabrati boju kućišta (rack-a). U različitim aplikacijama moguće je sistem konfigurisati bez post-produkvije, odnosno sa jednom ili više kolona za apsolutnu demineralizaciju vode.REVERZNA OSMOZA U PVC INDUSTRIJI - PRANjE STAKLA

Pored industrije alkoholnih pića, laboratorijskih okruženja ili medicinskih laboratorija, jedna od najčešćih industrija u kojima se koriste kompaktni demineralizatori vode je i proizvodnja PVC i ALUMINIJUMSKE stolarije. Za pranje stakla koje ne sme da ima "fleke" neophodno je koristiti apsolutno demineralizovanu vodu. Na fotografijama se vidi kompaktno postrojenje sa rezervoarom 250 litara i pumpom koja vodu iz rezervoara distribuira u mašinu.


Za konfigurisanje adekvatnog predtretmana namenjenog Reverznoj Osmozi neophodna je detaljna biohemijska analiza vode. Napojna voda mora da bude omekšana, ne sme da sadrži Hlor, kao ni visoke koncentracije Gvožđa, Mangana, Organskih materija, mehaničkih nečistoća itd..


REVERZNA OSMOZA - DEMINERALIZACIJA VODE

Reverzna osmoza vode je membranska hiperfiltracija, koja funkcioniše poput sita. Voda pod pritiskom dolazi do membrane na kojoj se nalaze sintni otvori, veličine 0,0005 mikrona. Molekuli vode koji prođu kroz pore sakupljaju se u rezervoaru čiste vode. Primese (mineralne soli, teški metali, pesak, hemijska jedinjenja..) se ispiraju odnsno odbacuju.

Tretman vode reverznom osmozom konfigurisanom za rad u industrijskom okruženju kapaciteta od 250 lit/h do nekoliko "kubika" na sat najčešće se koristi za hemijsku pripremu vode velikog kapaciteta. Reverzna osmoza sa ULP membranama i odgovarajućim predtretmanom najčešće je jedina opcija dobijanja ultračiste vode za komercijalknu namenu.

REVERZNA OSMOZA 60 lit/h

reverzna osmoza, trident, dejonizacija vode
TRIDENT

REVERZNA OSMOZA 200+ lit/h

reverzna osmoza, demineralizatori vode, proteus
PROTEUS

REVERZNA OSMOZA 500+lit/h

revrzibilna osmoza, reverzna osmoza, demineralizatori vode
GEMINI

RO VEGA 2000+ lit/h

reverzna osmoza cena, reverzna osmoza vode
VEGA


Reverzna osmoza svoju glavnu primenu nalazi u komercijalnoj i industrijskoj filtraciji vode, kao jedan od neophodnih "koraka" za dobijanje procesne vode visokog kvaliteta. Manji komercijalni aparati kapaciteta 50-100 litara čiste vode na sat su relativno jeftini kako pri nabavci tako i u eksploataciji. Održavanje nije komplikovano, a ukoliko su neophodni predtretmani pravilno konfigurisani (mehanička filtracija vode,omeksavanje vode..) radiće dugo i pouzdano. Dodavanjem kolone za "poliranje vode" (MixBead) dobija se hemijski savršeno čista voda elektroprovodljivosti ispod 1 mikrosimens / cm3.

Osmotske stanice velikog kapaciteta se konfigurišu sa profesionalnim membranama reverzne osmoze. Rade na ultraniskim, niskim i visokim pritiscima. Jedna od primena ovakvih sistema je i desalinizacija morske vode.

REVERZNA OSMOZA Detaljnije

REVERZNA OSMOZA U PVC INDUSTRIJI - PRANjE STAKLA

Reverzna osmoza kao sinonim za industrijsku stanicu namenjenu filtraciji vode sastoji se od jednog ili više RO modula koji se sastoje od osmotske membrane (RO membrana) smeštene u svoje kućište. Membrana je proizvedena od specijalnih materijala kroz koji mogu prođu mali molekuli, dok je prolaz većim molekulima onemogućen. Voda ide površinom membrane pod visokim pritiskom, kroz membranu prolaze molekuli vode koji se sakupljaju u kolektoru permeata koji razdvaja dve membrane i prolaskom kroz kolektor stižu do perforirane centralne cevi kojom napuštaju RO modul. Ovaj deo čiste vode se naziva permeat. Molekuli rastvorenih soli se koncentrišu u delu vode koja struji površinom membrane i taj deo se izvodi iz modula kao tzv. koncentrat, koji se odbacuje.


BRING YOUR WATER BACK TO NATURE