Jonoizmenjivačka smola za dejonizaciju vode

Katjonsko / anjonske koktel jonoizmenjivačke smole poznate kao MixedBead ili MixBead smole koriste se u industriji za procese "poliranja vode" posle reverzna osmoze ili jonskih (jonoizmenjivačkih) demineralizatora vode, odnosno za dobijanje savršeno hemijski čiste vode zanemarljive elektroprovodljivosti.

Mix Bead smole sastoje se od jako kisele katjonske komponente (strong acid cation) i jako bazne anjonske komponente (strong base anion). Možemo ih aplicirati u odnosu 1:1  1:1,5  1:2.

Generalno se ova vrsta jonoizmenjivača ne regeneriše, već se po zasićenju baca. Nije nemoguće regenerisati Mix Bead smolu, neophodno je razdvojiti anjonsku od katjonske komponente i izvršiti pojedinačnu regeneraciju svake, sa reagensom koji ona zahteva.

MIx Bead jonoizmenjivačka smola se najčešće aplicira u kolonu adekvatnog kapaciteta sa opcijom merenja elektroprovodljivosti (elektrokonduktomer) koji se pozicionira na zid.

 

MIX BEAD UKLANjA ELEKTROLITE IZ VODE I DOBIJAMO ELEKTROPROVODLjIVOST ISPOD 1 microSiemens

Mix Bead dejonizacija vode

Mix bead se najčešće koristi za proizvodnju ultra čiste vode, za poliranje kondenzata, za mikro elektronsko čišćanja, u laboratorijske svrhe (farmacija i nauka).. Mix bead smola se može kupiti u odgovarajućoj konfiguraciji (kolona sa ili bez elementa za praćenje kvaliteta dejonizovane vode) ili u vrećama 25 litara.


mix bead, demineralizacija vode
mix bead, smanjenje elektroprovodljivosti vode
mix bead, uklanjanje elektrolita iz vode

Demineralizacija vode - Kategorije


BRING YOUR WATER BACK TO NATURE