NAMENSKI FILTERI ZA NAVODNjAVANjE BOROVNICE

Sadnice borovnice su osetljive na količinu rastvorenih soli u vodi ( EC - ELEKTROPROVODLjIVOST VODE), pH vrednost vode, tvrdoću vode, količinu NATRIJUMA u vodi, hloride, bor itd.. Za sadnice borovnice idealna pH vrednost zemljišta je 4.2 – 4.8, EC od 50-500 µS/cm, tvrdoća od 2-10°dH, Natrijum max. 50ppm (mg/Lit). Kvalitet vode za zalivanje može imati presudan uticaj na kvalitet plodova i na ukupan prinos..

Koliko KILOGRAMA PLODA vam je DOVOLjNO po jednoj biljci?

reverzna osmoza, navodnjavanje borovnice, filteri za natrijum, zalivanje borovnice
navodnjavanje borovnice, omeksavanje vode, dekarbonizacija vode, smanjenje EC, preciscavanje natrijuma, ph za zalivanje borovnice

KVALITET VODE ZA ZALIVANjE BOROVNICE PRAVI RAZLIKU U PRINOSU DO 70%Ukoliko se navodnjavanje borovnice vrši sa tvrdom vodom (UKUPNA TVRDOĆA preko 10°dH), prehrana će se zadržavati u cevovodu i samo manji deo biće dostupan sadnicama. Kamenac se hvata na koren mlade biljke i sprečava njen rast odnosno razvoj. Same kapaljke (sistem kap po kap) će se vrlo brzo zapušiti i smanjiti ili potpuno prekinuti dotok vode i nutrienta do biljke.

Dugoročno zalivanje tvrdom vodom može dovesti do povećanja pH vrednosti zemljišta, smanjene propusnosti vode, smanjene dostupnosti fosfora, cinka itd.. Taloženje kamenca je zapravo izdvajanje karbonata kalcijuma i magnezijuma iz vode za zalivanje, što ostavlja bele tragove ili naslage kamenca.

Povišen pH u vodi vremenom dovodi do povišenog pH zemljišta u zoni korenovog sistema što rezultira izostankom plodonošnje biljke. Povišen pH prouzrokuje nedostatak mikroelemenata (pogotovo Fe, Zn, Cu) u ishrani biljaka. Preporučen pH zemljišta je od 4.2-4.8, toleriše se i 3.8 ako je sadržaj humusa visok. Kada se gleda vrednost pH, razlika između 4 i 5 nije ZA JEDAN, već 100 PUTA!.

Čista voda NE PROVODI STRUJU. Elektroprovodljivost vode (EC - electroConductivity) potiče od sadržaja rastvorenih soli (joni različitih elemenata). Jedinica mere električne provodljivosti je µS/cm (mikro Simens po santimetru) i predstavlja recipročnu vrednost električnog otpora u MOhm-ima (Mega Om), odnosno brojno izražava sposobnost posmatranog uzorka vode da provodi električnu struju.

Ova sposobnost vode u direktnoj je vezi sa prisustvom jona u vodi, odnosno njihovom koncentracijom i temperaturom vode. Prisustvo Natrijuma, hlorida i ostalih jona soli (i katjoni i anjoni) utiču na rast EC u vodi. Preporučena maksimalna dozvoljena elektroprovodljivost ili konduktivitet za zalivanje borovnice iznosi 500 µS/cm, u praksi važi pravilo što manja-to bolje. Vrednost do 50µS/cm smatra se idealnom. Apsolutna čista voda ima provodljivost 0.055 µS/cm.

Količina NATRIJUMA u vodi (Na) meri se u ppm (parts per milion) ili u mg/Lit. Gornja granica za zalivanje borovnice je oko 50 ppm, preko 70 ppm voda je APSOLUTNO NEPRIHVATLjIVA za navodnjavanje zasada borovnice..Natrijum dovodi do zaslanjenosti vode, a drugi problem je što se on veže za zemljišne agregate i teško ga je odstraniti. Ako ima mnogo Natrijuma u vodi, možda je najbolje odustati od uzgoja borovnice ili ući u investiciju kvalitetnog postrojenja za prečišćavanje vode.

Količina HLORIDA u vodi (često pogrešno nazivana HLOR) je takođe jako važna za navodnjavanje borovnice. HLORIDI su soli koje je mnogo lakše "isprati" iz vode nego NATRIJUM. Kada su ovi elementi u pitanju, jako je važno obratiti pažnju na đubriva koja se apliciraju u prehranu (postoje jeftina domaća đubriva koja imaju jako visok procenat ovih elemenata - čak 20% kao i značajno skuplja uvozna (npr. Španija) koja imaju izuzetano nizak procenat ( u skladu sa EU direktivama - ispod 2% ). Ako je voda za navodnjavanje borovnice "očišćena" od svih soli, moguće je koristiti i jeftina đubriva što u ekonomskom smislu dovodi do apsolutno opravdanog investiranja u kvalitetan sistem za filtraciju vode..

Prva stvar na koju treba OBRATITI PAŽNJU pre podizanja zasada je EC - elektrorovodljivost vode koja se lako meri ručnim EC metrom koji je jako jeftin. EC je opšti pokazatelj kvaliteta vode - što je EC niži voda je čistija!

JONOIZMENjIVAČI - DEKARBONIZACIJA, DEMINERALIZACIJA, OMEKŠAVANjE

U Srbiji većina plantaža borovnice ima od 3500-10.000 biljaka, odnosno prostire se na 1-2 hektara. Uglavnom je zemlja kupljena pre nego što je ustanovljen kvalitet vode i tu nastaju veliki problemi. Naime, kvalitet vode za navodnjavanje borovnice pravi veliku razliku u periodu ranog razvoja biljke, veličini ploda i izdašnosti same biljke.

Postoje dva generalna načina za rešavanje problema kvaliteta vode za navodnjavanja borovnice: REVERZNA OSMOZA I JONOIZMENJIVAČI koji se apliciraju kao SPECIJALNI "blueberry" TRETMANI VODE, DEKARBONIZATOR VODE ili DEMINERALIZATOR VODE.

 

Prilikom odabira neke od ovih tehnologija (na slikama sve izgleda manje-više isto) jako je važno uraditi dobru bio-hemijsku analizu vode (ne samo na fakultetu već i u GRADSKOM ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLjE - fakulteti daju nepotpune analize za konfigurisanje tretmana vode), sagledati tehničke aspekte na lokaciji (tehnička prostorija za pozicioniranje opreme, kanalizacija neophodna za ispiranje opreme, kvalitet električne struje (monofazna-trofazna..) i još nekoliko parametara).

 

KATJONSKO FILTRIRANjE VODE je najčešća i svakjako najisplativija opcija. U koloni (jednoj ili više - najčešće zbog zahtevanog kapacitetea idu 2 kolone u paralelnom režimu rada) nalazi se jonoizmenjivač koji ima određeni kapacitet ("kubika vode") a potom se mora regenerisati. Regeneracija se najčešće vrši HLOROVODONIČNOM KISELINOM 33%. Ovako konfigurisan uređaj iz vode osim kamenca (ukupna tvrdoća vode) uklanja i veći deo KATJONA (uključujući NATRIJUM) i značajno spušta EC (elektroprovodljivost vode). Takođe, pH vode pada na čak ispod 3 ali se zbog dodira sa vazduhom polako vraća u normalu. Proces regeneracije je automatski, digitalni kontroler na osnovu zadatog kapaciteta pokreće regeneraciju kada kroz uređaj u eksterni rezervoar ili bazen uđe zadata količina vode. Regeneracija traje oko 2 sata i potom se proces punjenja rezervoara nastavlja. Filtraciona medija unutar kolone je SPECIJALNA JONOIZMENjIVAČKA SMOLA namenjena za ovu vrstu aplikacija. Katjonsko mekšavanje vode se aplicira kada u vodi ima puno Natrijuma i kada smanjenje pH nije smetnja procesu (za navodnjavanje borovnice smanjenje pH je čak poželjno).

Navodnjavanje borovnice - Kolone

navodnjavanje borovnice, omeksavanje vode

Navodnjavanje borovnice - filteri

filteri za navodnjavanje borovnice, kolone za bunarsku vodu

Navodnjavanje borovnice - Natrijum

natrijum u vodi za navodnjavanje borovnice

Kolona koja se regeneriše kiselinom (HCl) je zapravo polovina hemijskog demineralizatora koja uklanja samo katjone u koje između ostalog spada i NATRIJUM. Važno je istaći da se kod ovakvih sistema kiselina troši na dvevnom nivou (na primer 40-50 kgr po koloni) - zahteva pažljivo rukovanje i neophodno je imati kontejner od 1000 lit na lokaciji. Iz našeg iskustva Natrijum se skida minimum 70% - u praksi na početku ciklusnog kapaciteta i 98%. Značajno je napomenuti da pH PADA NA ČAK 3 ALI SE POLAKO PODIŽE U REZERVOARU ZBOG REAKCIJE U DODIRU SA VAZDUHOM. Zapravo, na početku ciklusa Natrijuma gotovo da ne bi bilo uopšte pa bi kako se kapacitet iscrpljuje vrednost Natrijuma polako rasla.


NEOPHODNO JE DA SE PREČIŠĆENA VODA SKLADIŠTI U NEKU VRSTU REZERVOARA. ZALIVANjE VODE DIREKTNO IZ KOLONA MOŽE BITI JAKO OPASNO JER pH VODE IZ KOLONE MOŽE BITI ISPOD 3. TAKOĐE, MIROVANjEM VODE U REZERVOARU USLED HEMIJSKE REAKCIJE IZ VODE NESTAJU BIKARBONATI KOJE KOLONA NIJE U STANJU DA ELIMINIŠE U DIREKTNOM PROTOKU.

U skladu sa analizom vode (na primer EC preko 990 µS/cm, tvrdoća oko 28°dH) uređaj HYDROLUX M200-BLUEBERRY (najčešće ugrađivan uređaj) bi bio u stanju da između 2 regeneracije eliminiše min. 80-90% Natrijuma na oko 15-20 "kubika" vode, zatim bi za regeneraciju potrošio oko 50 kg kiseline HCl 33%. Tvrdoća bi takođe bila niska (skoro bez kamenca) a EC (elektroprovodljivost) bi se prepolovila ili bi se čak smanjila za 65+%. POTROŠNJA KISELINE ZAVISI ISKLJUČIVO OD KVALITETA SIROVE VODE. Ovaj uređaj mogao bi da puni rezervoar (bazen isl) brzinom od oko 2-3000 lit/h a pumpa za zalivanje bi iz rezervoara navodnjavala zasad brzinom koja je optimalna za zasad. U praksi se obično postavlja konfiguracija od DVA OVAKVA UREĐAJA da bi se postigao željeni kapacitet prečišćavanja vode. Pre nabavke neophodno je da imate dovodnu pumpu iz bunara, rezervoar ili bazen sa pumpom za navodnjavanje.

Cena ovakvih konfiguracija se kreće u dijapazonu od oko 2000-6000 EUR (single ili duplex, manji ili veći...)

REFERENCA - Poljprivredno gazdinstvo IVANOVIĆ SAŠA 14.000 sadnica - Bajevac, Ub


STANDARDNA KONFIGURACIJA ZA POVEZIVANjE OPREME

Za ugradnju opreme za prečišćavanje vode u tehničkoj prostoriji neophodno je obezbediti adekvatne uslove . Najvažnije je da dotok sirove vode bude adekvatan opremi, odnosno da ima PRILAGOĐEN PROTOK I PRILAGOĐEN PRITISAK. U različitim režimima rada kolone zahtevaju nešto drugačije parametre pa se kao najbolje rešenje pokazala BUNARSKA PUMPA SA FREKVENTNOM REGULACIJOM, sa OBAVEZNOM EKSPANZIVNOM POSUDOM.

KONFIGURACIJA ZA POVEZIVANjE OPREME SA NAPOJNIM REZERVOAROM

Postoje situacije gde jednostavno nije moguće direktno povezivanje bunarske pumpe sa filtracijom vode. Jedan od razloga može biti "slaba izdašnost" bunara ili je kao u nekim situacijama neophodno na sirovoj vodi urediti dodatni predfiltracioni tretman koji zahteva mirovanje u rezervoaru pre ulaska u filtraciju vode.

U ovakvim slučajevima konfiguraciju treba proširiti NAPOJNIM REZERVOAROM BUNARSKE VODE SA DODATNOM - DISTRIBUCIONOM PUMPOM koja vodu iz PRIMARNOG REZERVOARA "gura" kroz filtere u akumulaciju.

KOLONE ZA PREČIŠĆEVENjE VODE

kolona za dekarbonizaciju vode za navodnjavanje borovnice

OMEKŠAVANjE VODE - BOROVNICA

navodnjavanje borovnice bunarskom vodom, kamenac u vodi za zalivanje borovnice

DEMINERALIZACIJA - BOROVNICA

demineralizacija vode, demineralizatori vode za navodnjavanje borovnice

DEKARBONIZACIJA VODE je proces sličan omekšavanju vode, oprema je identična ali se unutar kolone nalazi potpuno drugačija vrsta smole (jonoizmenjivača). Ovakav uređaj se takođe regeneriše kiselinom, ne utiče na nivo Natrijuma u vodi, neznatno redukuje EC i nema nikakvog uticaja na pH vode. Cena ovakvih uređaja je bezmalo DUPLO VEĆA od standardnih omekšivača sa posebnom ispunom za tretman vode namenjen navodnjavanju borovnice i NEMA APSOLUTNO NIKAKVOG SMISLA. Dekarbonizacija ima značajnu primenu u nekim drugim aplikacijama, poput proizvodnje gaziranih sokova isl.


DEMINERALIZACIJA VODE je zapravo hemijski proces prolaska vode kroz dve različite kolone u kojoj jedna iz vode uklanja KATJONE a druga ANJONE. Za razliku od prethodno navedenih tehnologija za prečišćavanje vode namenjene zalivanju zasada borovnice, u ove dve kolone nalazi se POTPUNO RAZLIČITA vrsta jonoizmenjivača. Prva kolona kroz koju voda prolazi je KATJONSKA KOLONA (zapravo omekšivač vode o kojem smo već pričali) a druga kolona je ANJONSKA koja iz vode oduzima ANJONE. Rezultat je APSOLUTNO DEMINERALIZOVANA VODE koja ima EC vrednost oko NULA, nema kamenca, pH je oko 6 i u njoj NEMA NIČEGA.


Demineralizator vode za navodnjavanje zasada borovnice se konfiguriše u skladu sa analizom sirove vode i košta značajno više od običnog omekšivača (2.5 - 3 puta je skuplji), a eksploatacijoni troškovi se značajno viši. Naime, prva (katjonska kolona) za regeneraciju koristi kiselinu koja je relativno jeftina. ANJONSKA kolona za regeneraciju koristi BAZU (NaOH - NATRIJUM HIDROKSID) koji je značajno skuplji od kiseline. Količine koje se troše su približno iste (i kiselina i baza) ali se ove dve hemikalije moraju držato odvojeno zbog opasnosti od burne reakcije u sklčaju mešanja. Neophodno je obratiti pažnju da prilikom regeneracije u kanalizaciji (septička jama isl) ne dođe do mešanja odbačene kiseline i baze odnosno trebalo bi otpadnu vodu NEUTRALISATI pre izlivanja u prirodu).


Od svih navedenih tehnologija za filtraciju vode ZA NAVODNjAVANjE BOROVNICE OMEKŠAVANjE VODE uređajima HYDROLUX BLUEBERRY je svakako najelegantnije rešenje. Uz konsultaciju sa našim stručnjacima a u skladu sa Vašim potrebama i KVALITETOM SIROVE VODE odabraćemo adekvatnu konfiguraciju za tretman vode.


REVERZNA OSMOZA - DEMINERALIZACIJA VODE

Reverzna osmoza vode je membranska hiperfiltracija, koja funkcioniše poput sita. Voda pod pritiskom dolazi do membrane na kojoj se nalaze otvori veličine 0,0005 mikrona. Molekuli vode koji prođu kroz pore sakupljaju se u rezervoaru čiste vode. Primese (mineralne soli, teški metali, pesak, hemijska jedinjenja..) se ispiraju odnsno odbacuju.


Raverzna osmoza nije tehnologija koja od loše vode pravi dobru, već od DOBRE pravi VRHUNSKU. U praksi to znači da je za rad reverzne osmoze neophodno obezbediti pravilan PREDTRETMAN koji će bunarsku vodu koji imate na lokaciji dovesti u nivo kvaliteta istog ili boljeg od vode za piće, ukloniti tvrdoću vode, Gvožđe, Mangan, hlor (ukoliko je voda hlorisana), organske materije itd. Ukoliko se u reverznu osmozu pusti prljava voda, membrane koje su srce sistema vrlo brzo će stradati.

U najvećem broju slučajeva za zasade borovnice od 1 do 2 hektara (3000-6500 biljaka) neophodno je obezbediti oko 20-30 "kubika" vode dnevno, odnosno potrebna nam je reverzna osmoza VEGA 2000 (kapacitet oko 2000 lit/h).


Reverzna osmoza zahteva konstantan dotok vode tako da se u praksi često iz bunara voda skladišti u (na primer) dva rezervoara od po 10 "kubika", drugom pumpom se voda uvodi u filtracioni sistem iz kojeg se skladišti u drugi blok rezervoara (bazen isl) a trećom pumpom se voda aplicira u zasad (navodnjavanje).


Za razliku od tehnologije jonoizmenjivača (kolone) reverzna osmoza u procesu filtracije odbacije i do 50% vode (pola prečišćava a pola prosipa) što može biti veliki problem (ako dnevno proizvedete 20 kubika, od prilike toliko se i prosipa). Za 10 dana to je 200 kubika, a za mesec dana 600 kubika.. Reverzna osmoza se uglavnom ugrađuje na lokacije koje imaju mogućnost oticanja otpadne vode (nibrdica, potok isl). Otpadna voda iz reverzne osmoze nije agresivna. Takođe, za rad reverzne osmoze potrebna je TROFAZNA STRUJA jačine oko 2.5 kW.


Reverzna osmoza za navodnjavanje borovnice zahteva dosta prostora za ugradnju (iz prakse - prostorija bi trebala da bude 7m x 4m, visina oko 2,2m).

Sama reverzna osmoza nije toliko velika ali pored nje neophodno je pozicionirati i kolone za predtretman koje zauzimaju dosta mesta, kao i pumpe za dovod vode, distribuciju vode itd..

Hydrolux reverzna osmoza VEGA 2000 namenjena je zahtevnim klijentima kojima je neophodna kontilualna isporuka demineralizovane vode bez zastoja u radu. Koncipirana je sa 3 ili 4 vodoravna kućišta koja sadrže 9 ili 10 membrana, pokreće je moćna GRUNDFOS pumpa snage oko 2.5 kW, a upravljanje se vrši kontrolnim modulom u koji je integrisan industrijski računar dizajniran upravo za kontrolu ovakvih uređaja (nema softverskih bagova, ne zaustavlja se kada prijavi grešku već pokušava da izađe iz petlje i sam nastavi rad, korišćenje odnosno podešavanje parametara je krajnje jednostavno..). Lako je moguće upravljati postrojenjem eksterno, odnosno upravljati periferijama direktno sa kontrolnog modula (dozirni sistem, napojna pumpa itd..)

Reverzna osmoza HYDROLUX VEGA 2000 zahteva predtretman od oko 5m3/h koji se ukoliko je napojna voda u kvalitetu vode za piće sastoji od mehaničke filtracije, kolona za dehloraciju vode, automatskog omekšivača vode adekvatnog kapaciteta, a opciono može se u okviru predtretmana dozirati inhibitor hlora ili antiskalant odnosno može se koristiti UV sterilizacija za kontrolu mikrobiološkog kvaliteta napojne vode.

Cena ovakvih konfiguracija se kreće u dijapazonu od oko 9000-20000 EUR (u zavisnosti od kapaciteta i kvaliteta sirove vode)

REVERZNA OSMOZA - DETALJNIJE

REFERENCA - Poljprivredno gazdinstvo STEFAN KUČEVIĆ 8.000 sadnica - Konarevo, Kraljevo

Za navodnjavanje borovnice reverzna osmoza je SUPERIORNA TEHNOLOGIJA iz razloga što nema korišćenja opasnih hemikalija, ne može doći do preskakanja regenneracije usled nepažnje operatera, konstantno daje isti kvalitet vode, ima jako niske eksplatacione troškove (name kupovine kiselina i baza). NEGATIVNE STRANE ove tehnologije su početna investicija, trofazna struja i količina otpadne vode.


MEŠANjE SIROVE I PREČIŠĆENE VODE

Bilo da ste se opredelili za reverznu osmozu ili za neku od opcija tretiranja vode jonoizmenjivačima, ukoliko vam trenutno nedostaje sredstava za nabavku punog kapaciteta ili imate "predobar" kvalitet vode posle filtera a sirova voda nije "grozna", moguće je uštedeti prečišćanu vode odnosno smanjiti eksploatacione troškove jednostavnim "mešanjem" sirove i prečišćene vode u odnosu koji nam odgovara.

Postavljanjem sistema za ručno mešanje vode na liniju koja vodi direktno u zasad borovnice moguće je postavljanjem ručnih ventila u određeni položaj napraviti odnos prečišćana i sirove vode koji nam odgovara. Količina i jedne i druge vode se jasno očitava na meračima protoka, a kvalitet vode (na primer EC) je moguće pratiti na digitalnom konduktomeru koji se pozicionira na zid.
90% BOLESTI U ŽIVOTU - POPIJEMO! Luj Paster (Louis Pasteur) 1822-1895


MEHANIČKI FILTERI ZA VODU

Mehanički filteri za vodu Cintropur NW 500 odnosno NW 800 su najkompaktniji mehanički filteri za vodu velikog kapaciteta. Za veliki protok kroz Cintropur (preko 30 m3/h) zaslužno je revolucionarno dvostruko delovanje, centrifuga i filterska vrećica. Opcija ispiranja doprinosi produženju veka trajanja filterske vrećice.

Cintropur filteri su u potpunosti napravljeni od najkvalitetnijih sintetičkih materijala, idealni su za upotrebu u industriji hrane i pića. Mehanička filtracija velikog protoka za industrijsku ili komercijalnu namenu sa il bez automatskog ventila za ispiranje klase dn 50- dn 80, sa "vrećastom" ispunom i ventilom za ispiranje zadržanih nečistoća u sifon.

Cintropur je belgijski brend proizvođaća AIRWATEC koji nudi široku paletu mehaničkih filtera vode. Paleta mehaničkih filtera podrazumeva tri tipa i pokriva protoke preko 30 m³/h.

CINTROPUR MEHANIČKI FILTERI ZA VODU

BRING YOUR WATER BACK TO NATURE

pozovi