Komercijalna Reverzna Osmoza - Hydrolux GEMINI

Reverzna osmoza kao sinonim za industrijsku stanicu namenjenu filtraciji vode sastoji se od jednog ili više RO modula koji se sastoje od osmotske membrane (RO membrana) smeštene u svoje kućište. Membrana je proizvedena od specijalnih materijala kroz koji mogu prođu mali molekuli, dok je prolaz većim molekulima onemogućen. Voda ide površinom membrane pod visokim pritiskom, kroz membranu prolaze molekuli vode koji se sakupljaju u kolektoru permeata koji razdvaja dve membrane i prolaskom kroz kolektor stižu do perforirane centralne cevi kojom napuštaju RO modul. Ovaj deo čiste vode se naziva permeat. Molekuli rastvorenih soli se koncentrišu u delu vode koja struji površinom membrane i taj deo se izvodi iz modula kao tzv. koncentrat, koji se odbacuje.

Membranski filteri, reverzna osmoza i ultrafiltracija, sve više se koristi za izdvajanje organskih i neorganskih jedinjenja iz vode. Ovi uređaji se koriste, uglavnom za potrebe vode za piće, ali se sve više proširuje i tretman vode u medicinske i farmaceutske svrhe, desalinizaciju morske vode, a u poslednjoj deceniji i kod rešavanja problema sa otpadnim vodama. Osnovna komponenta u tom procesu je polupropustljiva membrana na čijoj površini i unutrašnjosti se dešavaju sve promene. Pod dejstvom pritiska kroz nju prolazi deo vode, čista voda, a koncentrovani rastvor ostaje i odlazi kao otpadna voda.

Komercijalna Reverzna Osmoza - Hydrolux GEMINI

OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (GEMINI 500):

 • Kapacitet filtracije (odnos 50:50) 439-696 lit/h ;
 • 2x RO MEMBRANE ULP 4040 (Ultra Lo Pressure serija)
 • Minimalni pritisak vode: 2,50 BAR;
 • Maksimalni pritisak vode: 10,00 BAR;
 • Maksimalna količina topivih materija u vodi: 1000 mg/l.;
 • Nivelacija rastvorivih materija u vodi: 85-98 %.
 • Ram INOX AISI 304;
 • Pumpa visokog pritiska GRUNDFOS CM 3-12;
 • Integrisan mehanički pred-filter 1 mikron;
 • Inlet 1";
 • INOX AISI 304 pressure vessel;
 • FLOW METAR permeat/koncentrat;
 • INOX AISI 304 GLICERINSKI MANOMETRI ULAZNOG odnosno RADNOG PRITISKA ;
 • Low Hi pressure switch - DUNFOSS KPI serija;
 • Elektromagnetni solenoidni ventili – CEME (INLET VALVE, FLUSH VALVE);
 • Automatsko ispiranje;
 • PVC-U ocevljenje PN16;
 • FIP DIALOCK membranski ventil za ručno podešavanje odnosa;
 • FIP DIALOCK membranski ventil za podešavanje RADNOG PRITISKA SISTEMA ;
 • Napajanje 380V 1.58 kW;
 • Vrhunske elektronske komponente EU proizvođača;
 • Jednostavna upotreba;
 • DIMENZIJE: 900 x 800mm, visina 1830mm .

Reverzna osmoza Hydrolux Gemini pokazala se kao savršeno rešenje u zahtevnim komercijalnim okruženjima poput BOSCH fabrike u Šimanovcima, u pogonu za proizvodnju hrane Air Serbia na aerodromu Nikola Tesla, u kovnici novca na Topčideru ili YUGOTUB postrijenju za proizvodnju šavnih cevi u Staroj Pazovi.

Jednostavan koncept, pouzdane komponente i kvalitetna izrada garantuju laku upotrebu i dug životni vek a Hydrolux servisna služba Vam uvek stoji na raspolaganju za bilo kakvu vrstu asistencije u i van garantnog roka.

Svi komercijalni modeli

laboratorijski dejonizator vode, reverzna osmoza
komercijalna reverzna osmoza
reverzna osmoza industrijska namena
reverzna osmoza, demineralizatori vode


Hydrolux Demineralizatori vode - reverzna osmoza Gemini

Za konfigurisanje adekvatnog predtretmana namenjenog Reverznoj Osmozi neophodna je detaljna biohemijska analiza vode. Napojna voda mora da bude omekšana, ne sme da sadrži Hlor, kao ni visoke koncentracije Gvožđa, Mangana, Organskih materija, mehaničkih nečistoća itd..

IZBOR PROFESIONALACA HYDROLUX GEMINI


Za projektovanje HYDROLUX kontrolnih jedinica korišćene su komponente najpoznatijih svetskih proizvođača: ABB, SCHNEIDER, HAGER, VIELAND, PHOENIX CONTACT gmbH..

Elektronski kontrolni modul zadužen je pravilno funkcionisanje sistema. Njegova namena je da zaustavi rad sistema ukoliko je pritisak na ulazu nedovoljan, ukoliko je pritisak u samom sistemu previsok, odnosno ukoliko je rezervoar čiste vode pun (u slučaju da u konfiguraciji ne postoji rezervoar, sistem se zaustavlja kada se potrošač – slavina i sl, - zatvori). Takođe, važna funkcija sistema je da obezbedi periodično ispiranje sistema (AUTOMATIC FLUSH) koji doprinosi višestrukom produženju životnog veka same RO membrane. U zavisnosti od vrste Buffer tank-a moguće je upravljati sistemom pomoću presostata odnosno pomoću plutajućeg prekidača.REVERZNA OSMOZA - OBAVEZAN PREDTRETMAN


Demineralizatori vode sa reverznom osmozom podrazumevaju pravilno konfigurisanje adekvatnog predtretmana koji se najčešće sastoji od mehaničke filtracije, omekšivača vode i kolone sa aktivnim ugljem. Po potrebi (u zavisnosti od kvaliteta ulazne vode) neophodan je kompleksniji predtretman. Takođe, liniju često sačinjavaju i rezervoar čiste vode sa distribucionom pumpom.REVERZNA OSMOZA - DRUGAČIJI MODELI

REVERZNA OSMOZA 60 lit/h

reverzna osmoza, trident, dejonizacija vode
TRIDENT

Kompaktna reverzna osmoza kapaciteta 50-60 litara čiste vode na sat, sa dve membrane i dve pumpe visokog pritiska - namenjena je prvenstveno laboratorijama i sličnim potrošačima, kojima je bitan kvalitet vode u okviru ovog kapaciteta. Može se koristiti i kao kućni uređaj za prečišćavanje vode.

REVERZNA OSMOZA 200+ lit/h

reverzna osmoza, demineralizatori vode, proteus
PROTEUS

Reverzna osmoza komercijalne klase kapaciteta 200+ lit/h čiste vode. Najčešće se konfiguriše sa ULP membranom serije 4040, pumpom visokog pritiska i neophodnim elementima za predtretman vode poput mehaničke filtracije, omekšivača i linije za uklanjanje hlora iz vode.

REVERZNA OSMOZA 500+lit/h

reverzibilna osmoza, reverzna osmoza, demineralizatori vode
GEMINI

Reverzna osmoza za profesionalne klijente, u kapacitetima od 500-1000 litara čiste vode na sat. Na zahtev kapacitet može biti proširen praktično neograničeno. Moćne Grundfos pumpe serije CMI obezbeđuju savršen rad sistema, ugrađena automatika stara se o svim radnim parametrima.


RO VEGA 2000+ lit/h

reverzna osmoza cena, reverzna osmoza vode
VEGA

Hydrolux reverzna osmoza VEGA 2000 namenjena je zahtevnim klijentima kojima je neophodna kontilualna isporuka demineralizovane vode bez zastoja u radu. Koncipirana je sa 3 ili 4 vodoravna kućišta koja sadrže 9 ili 10 membrana, pokreće je moćna GRUNDFOS pumpa snage oko 2.5 kW, a upravljanje se vrši kontrolnim modulom u koji je integrisan industrijski računar.


REVERZNA OSMOZA - OSNOVNI MODELI

Model / Oznaka Protok 25 - 10 °C Dovod vode Odvod Broj membrana Predtretman** Power Dimenzije (mm) Težina
Proteus 200 349-220 L/h 3/4" 1/2" 1 min. 800 lit/h 220V 50 hZ 700x700 h=1500 80 kg
Gemini 500 696-439 L/h 1" 1/2" 2 min. 900 lit/h 1,58kW 3x400V 3.25A 900x800 h=183 140 kg
Gemini 750 1045-659 L/h 1" 1/2" 3 min. 1600 lit/h 1,58kW 3x400V 3.25A 900x800 h=183 140 kg
Gemini 1000 1394-878 L/h 1" 1/2" 4 min. 2000 lit/h 1,58kW 3x400V 3.25A 900x800 h=183 180 kg
Vega 1500 2.0–1.3 m3/h 1" ili 5/4" 1/2" 8 min. 3000 lit/h 2,2kW 3x400V 4.7A 3500x950 h=1700 250 kg
Vega 2000 2.3-1.7 m3/h 1" ili 5/4" 1/2" 9-10 min. 4000 lit/h 2,2kW 3x400V 4.7A 3500x950 h=1700 320 kg

REVERZNA OSMOZA - ELEMENTI POSTROJENjA

Predtretman - ulazna predfiltracija vode
Predtretman vode koja napaja reverznu osmozu je najbitniji segment sistema. Ukoliko je napojna voda standardnog kvaliteta koji proipisuje pravilnik o higijenskoj ispravnostu (bez Gvožđa, Mangana, Organskih materija, prihvatljive mutnoće isl.) ispred osmotskog bloka nalazi se mehanička filtracija, omekšivač vode i aktivni ugalj za dehloraciju vode. Ovakav vid predfiltracije namenjen je za zaštitu pumpe, elektromagnetnih ventila i ostalih elemenata sistema od eventualnih mehaničkih nečistoća u napojnoj vodi, kao i dovođenja napojne vode u zadati radni parametar. Hlor u vodi kao i tvrdoća vode apsolutno su neprihvatljivi za kvalitetan i dug rad sistema reverzne osmoze.

Ulazni elektromagnetni ventil
Ulazni elektromagnetni ventil služi za prekid dotoka vode u slučaju prestanka rada RO stanice, kako ne bi bilo nepotrebnog bacanja vode u kanalizaciju. Čim pritisak vode u kroz membrane (čista voda) opadne ili se nekim drugim signalom pokrene rad RO uređaja, ulazni elektromagnetni ventil se otvara, startuje sa radom pumpa i ponovo počinje proizvodnja permeata.

Prekidač niskog ulaznog pritiska (Low Pressure Switch - LPS)
Prekidač niskog ulaznog pritiska služi kao zaštita pumpe u slučaju slabog pritiska ili nestanka vode, kao i potrebe za zamenom uloška mehaničkog filtera. U slučaju nestanka vode ili slabog pritiska, uključuje se indikator na kontroleru RO uređaja i sistem prestaje sa radom.

Booster pumpa
Booster pumpa je namenjena generisanju radnog pritiska koje membrane zahtevaju.

Izlazni ventil permeata
Na vodu permeata nalazi se izlazni ventil permeata koji se zatvara u slučaju prestanka potrošnje vode ili porasta provodnosti vode u toku rada sistema.

Ispirni ventil permeata
Paralelno sa elektromagnetnim ventilom permeata nalazi se i elektromagnetni ventil permeata za ispiranje. On je povezan direktno na kanalizaciju i preko njega se vrši ispiranje permeata direktno u kanalizaciju za vreme startnog ispiranja koje se uključuje pri svakom startovanju uređaja. Vreme trajanja ispiranja i granična provodnost se mogu podešavati.

Prigušni ventil
Prigušni ventil koncentrata se nalazi na vodu krajnjeg koncentrata pre rotametra za merenje trenutnog protoka koncentrata. On služi za podešavanje radnog pritiska uređaja i podešavanje odnosa permeata i koncentrata.

Ispirni ventil koncentrata
Paralelno sa prigušnim ventilom koncentrata  nalazi se elektromagnetni ispirni ventil koncentrata. On je povezan paralelno sa prigušnim ventilom koncentrata i preko njega se većim protokom vrši ispiranje koncentrata iz kućišta RO membrana. Ventil se otvara svaki put pri zaustavljanju sistema i to je faza završnog ispiranja. Dužina trajanja faze se podešava. Ventil se otvara i prilikom dužeg mirovanja sistema. Vreme mirovanja nakon kojeg sistem kreće u ispiranje kao i trajanje ispiranja se podešavaju. Posle svakog periodičnog ispiranja sledi završno ispiranje.

Rotametar koncentrata
Služi za očitavanje trenutnog protoka koncentrata u toku proizvodnje čiste vode. Kada je uređaj u fazi završnog ili periodičnog ispiranja, voda ne teče preko rotametra koncentrata, već se pre rotametra odvaja i odvodi u kanalizaciju.

Rotametar permeata
Služi za očitavanje trenutnog protoka permeata u toku proizvodnje čiste vode

Prekidač visokog izlaznog pritiska (High Pressure Switch – HPS)
U slučaju prestanka potrošnje permeata, pritisak u vodu permeata raste i registruje ga prekidač visokog pritiska. Sistem prelazi u fazu završnog ispiranja, a nakon ispiranja se zaustavlja pumpa i zatvara ulazni elektromagnetni ventil. Sistem je u stanju mirovanja sve dok pritisak u vodu permeata ne opadne. Tada se otvara ulazni elektromagnetni ventil, pokreće se pumpa i uređaj proizvodi permeat.
Sistem umesto prekidača visokog pritiska može biti regulisan i na druge načine, npr. plovkom u rezervoaru koji na određenom nivou vode u rezervoaru uključuje i isključuje sistem.

PLC kontroler RO uređaja** opciono
PLC je logički modul koji ima sve osobine malog kompaktnog PLC-a. Na osnovu ulaznih signala (nizak pritisak napojne vode, visok nivo vode u rezervoaru, visoka provodnost) kontroler upravlja radom RO uređaja tako što preko elektromagnetnih ventila postavlja RO uređaj u određene faze rada.

Konduktometar
Na displeju konduktometra se u svakom momentu može očitati trenutna provodnost permeata. Može se podesiti maksimalna vrednost provodnosti do koje sistem proizvodi vodu, a nakon koje se prelazi u fazu ispiranja permeata, a istovremeno se i PLC kontroleru RO uređaja daje signal o lošoj provodnosti.
BRING YOUR WATER BACK TO NATURE