ZAGAĐIVAČI VODE

Hydrolux Sistem doo - RAZBIJAMO!

Sa sistemom za prečišćavanja vode Hydrolux™ možete biti sigurni da pijete vodu koja je izvrsnog ukusa i bistra u najvećoj mogućoj meri. Štaviše, nije zabeleženo da ijedan drugi sistem smanjuje i uništava toliko širok raspon kontaminanata kao Hydrolux. Ali što su ti zagađivači, otkud dolaze? U ovom ćete odeljku pronaći odgovore.

Za neke od ovih jedinjenja se sumnja da su kancerogene, te ih sve više uzimaju u obzir merodavne službe po pitanju ljudskog zdravlja. Količinu različitih nusproizvoda sredstava za dezinfekciju moguće je, uz različite rezultate uspešnosti, smanjiti pomoću aktivnog uglja

Tokom ispitivanja koje je sproveo NSF International, sistem za pročišćavanje vode na principu Reverzne Osmoze zadovoljio je ili premašio zadanu granicu smanjivanja količine trihalometana, uključujući hloroform, bromoform, bromodiklorometan i hlorodibromometan.
 

Neorganski zagađivači


Sistem za prečišćavanje vode Hydrolux efektno uklanja olovo, živu i azbest.

Olovo se rijetko prirodno može naći u vodi, ali u vodu za piće može ući putem olovnih cijevi ili legura za varenje koje sadrže olovo. Čak i pri niskim nivoima, trovanje olovom – naročito kod dece – može uzrokovati zaostatak u razvoju inteligencije, poteškoće u čitanju i učenju, oštećenje sluha, smanjeni opseg pažnje, hiperaktivnost i druge probleme u ponašanju. Olovo u vodi može postojati u različitim oblicima, zavisno od pH vrednosti.

Živa u vodu ulazi usled erozije prirodnih odlagališta, otpadnih materija iz rafinerija i fabrika i otpadnih voda sa smetlišta i farmi. Može uzrokovati oštećenje bubrega.

Azbest u vodu može ući usled erozije prirodnih odlagališta ili iz otpadnih voda fabrika stakla ili elektronske opreme. Hronično izlaganje može uzrokovati oštećenje kože, probleme s cirkulacijom i povećanu opasnost od pojave karcinoma kože. Azbest u vodu može ući uslijed erozije prirodnih odlagališta ili iz otpadnih voda fabrika stakla ili elektronske opreme. Hronično izlaganje može uzrokovati oštećenje kože, probleme s cirkulacijom i povećanu opasnost od pojave karcinoma kože.

.

Pesticidi i nusproizvodi pesticida
Kontaminacija podzemnih ili površinskih voda pesticidima sada predstavlja sve veći problem, naročito u poljoprivrednim područjima. Iako zagađenost vode pesticidima nije globano široka pojava, ispitivanja pokazuju da se sve češće događaju.

Radionuklidi
Radionuklidi su radioaktivni po zdravlje opasni zagađivači. Sistem za prečišćavanje vode Hydrolux smanjuje količinu radona i nusproizvoda radona u vodi za piće. Radon je radioaktivni plin koji se javlja u prirodi te nema ukus, miris niti boju.
Radon nastaje prirodnim raspadom urana te se javlja u tlu i stenama koje sadrže uran, granit, škriljevac i uranov smolinac.
Većina radona se iz tla i stena bezopasno isparava u atmosferu. Međutim, radon se može rastopiti i nakupiti u podzemnim vodenim izvorima kao što su bunari.Voda za piće kontaminirana radonom može povećati opasnost od pojave karcinoma želuca.


Organska jedinjenja
Organska jedinjenja predstavljaju skup organskih hemikalija koja može procuriti u podzemne vode ili biti ispuštena u jezera ili tokove iz naftnih i hemijskih fabrika te fabrika plastike ili deponija otpada, hemijskih čistionica i naftnih rezervoara. Mogu uzrokovati probleme s jetrom, anemiju, oštećenje bubrega ili slezene te povećanu opasnost od raka.

Čestice
Čestice su sićušne krute materije otopljene u vodi, vidljiva ili nevidljiva prljavština, rđa i drugi materijali. Mogu uticati na ukus, miris ili bistrinu vaše vode.

Mikroorganizmi
Mikroorganizam je opšti pojam koji opisuje hiljade bakterija, protozoa i virusa koji mogu predstavljati opasnost po zdravlje ljudi kao što su e.coli i rotovirus.

*Napomena: Ti se zagađivači možda ne nalaze u vašoj vodi za piće.

Zagađivači – abecedni popis


Sledi abecedni popis svih po zdravlje opasnih kontaminanata koji mogu da se nalaze u vodi.
 

acenaften
acenaftilen
alaklor
aldikarb (temik)
Aldrin
Antracen
azbest
atrazin
Benzidin
Benzo(a)antracen
Benzo(a)piren
benzo(b)fluoranten+-
Benzo(ghi)perilen
Benzo(k)fluoroanten
alpha-BHC
beta-BHC
delta-BHC
gama-BHC (lindan)
Bis(2-kloroetoksi)metan
Bis(2-kloroetil)eter
bis (2-kloroizopropil) eter
Bis(2-etilheksil)ftalat
Bromokloroacetonitril
4-Bromophenyl fenil eter
Butil benzil falate
karbaril
karbofuran
kloral hidrat
Klordan
klorobenzen
2-Kloroetil vinil eter
4-Kloro-3-metil fenol
2-floronaftalen
2-klorofenol
4-Klorofenil fenil eter
kloropicrin
klorpirifos
Krysene
kriptosporidium
2,4-D
4,4-DDD
Dibenzo(a,h)antracen
Dibromoacetonitril
4,4-dibromo-1,1-bifenil
dibromokloropropan (DBCP)
Dikloroacetonitril
o-diklorobenzen
1,3-diklorbenzen
3,3-diklorbenzidin
cis-1,2-dikloroetilen
trans-1,2-dikloroetilen
2,4-Diklorofenol
1,2-dikloropropan
cis-1,3-Dikloropropene trans-1,3-Dikloropropene
1,1-Dikloropropanone
cis-1,3-dikloropropilen
Dieldrin
Diethyl phthalate
Dimetil ftalat
2,4-dimetilfenol
Di-n-butil ftalat
4,6-Dinitro-2-metil fenol
2,4-dinitrofenol
2,4-dinitrotoluen
2,6-dinitrotoluen
Di-n-oktil ftalat
dinoseb
1,2-difenilhidrazin
alfa-endosulfan
beta-endosulfan
Endosulfan Sulfat
Endrin
Endrin Aldehid
etil benzen
etilen dibromid (EDB)
Fluorantene
Fluoren
Giardia lamblia
gution
Heptaklor
Heptaklor epoksid
Hexachlorobenzene
heksaklorobutadien
Heksaklorosiklopentadin
Heksakloroetan
hidrokarboni (benzin, kerozin, dizelsko gorivo)
Isoforon
olovo
malation
živa

metoksiklor
mikrocistin LR
MTBE
mutagen X

(MX ili 3-hloro-4-diklorometil-5-hidroksi-2[5H]-furanon)
Naftalen
Nitrobenzen
2-Nitrofenol
4-Nitrofenol
N-Nitrosodi-n-propilamin
N-Nitrosodifenilamin
paration
PCB-1016
PCB-1221
PCB-1232
PCB-1242
PCB-1248
PCB-1254
PCB-1260
 

Pentaklorofenol
Fenantren
Fenol
Piren
simazin
strihinin
stiren
TCDD

(2,3,7,8-tetraklorodibenzo-para-dioksin)
TCDF  (2,3,7,8-tetraklorodibenzofuran)

 

Ukupni trihalometani (TTHM-i)
bromodiklorometan
bromoform
klorodibromometan
kloroform
1,1,2,2-tetrakloroetan
toluen
toksafen
2,4,5-TP(Silvex)
tribromoacetska kiselina
trikloroacetonitril
1,2,4-triklorobenzen
1,1,2-trikloroetan
2,4,6-triklorofenol
1,2,3-trikloropropan
1,1,1-trikloropropanon
zamućenost

 

Ispariva organska jedinjenja
benzen
ugljik tetraklorid
p-diklorbenzen
1,2-dikloroetan
1,1-dikloroetilen
tetrakloroetilen
1,1,1-trikloroetan
trikloroetilen
vinil klorid
m-ksilen
o-ksilen
p-ksilen

 

 

kucni filteri za vodu preciscavanje vode hemijska priprema vode