filteri za vodu, omeksavanje vode, reverzna osmoza

MIX BEAD - POLIRANjE VODE

Za dobijanje ultra čiste vode koja se koristi u laboriatorijske svrhe isl. koristi se kolona sa posebnom jonoizmenjivačkom MixBead ispunom koja se najčešće isporučuje sa uređajem za praćenje kvaliteta - konduktomerom.


MOBILNI DEMINERALIZATORI VODE

Mobilni automatski demineralizator vode konfigurisan je sa jednom Anjonskom i jednom Katjonskom kolonom i predviđen je da se koristi na eksternoj lokaciji (na primer pranje fasada) dok se regeneracija vrši u "bazi" odnosno po povratku sa terena.

BRING YOUR WATER BACK TO NATURE